multivac

Начало
Текущ език/Current Language
Switch to English


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069 от 21 октомври 2009 за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002

VОфициален вестник на Европейския съюз L 300/1

I(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително)РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 21 октомври 2009 година
за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 152, параграф 4, буква б) от него,
като взеха предвид предложението на Комисията,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1)
ОВ C 100, 30.4.2009 г., стр. 133. (1),
след консултация с Комитета на регионите,
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(2)
Становище на Европейския парламент от 24 април 2009 г. (все ощенепубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 7 септември 2009 г. (2),

като имат предвид, че:
(1) Страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека, са потенциален източник на рискове за общественото здраве и здравето на животните. Кризите от миналото, свързани с появата на шап, разпространението на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии като спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) и наличието на диоксини във фуражите, показаха какви са последиците от неправилната употреба на някои странични животински продукти за общественото здраве и здравето на животните, безопасността на хранителната верига при хората и животните и доверието на потребителите. Освен това подобни кризи могат да имат и по-широкообхватен неблагоприятен ефект върху обществото като цяло чрез своето въздействие върху социално-икономическото положение на земеделските стопани и върху съответните сектори на промишлеността, както и върху доверието на потребителите в безопасността на продуктите от животински произход. Възникването на болести би могло да има отрицателни последици и за околната среда, не само поради проблемите с унищожаването на отпадъците, които поставя, но и по отношение на биологичното разнообразие.
(2) Страничните животински продукти се получават главно при клането на животни за консумация от човека, при производството на продукти от животински произход, като например млечни продукти, при унищожаването на умрели животни и при провеждането на мерки за борба с болестите. Независимо от произхода си те представляват потенциален риск за общественото здраве, здравето на животните и околната среда. Необходимо е този риск да бъде адекватно овладян посредством насочването на подобни продукти към безопасни начини за унищожаването им или посредством използването им за различни цели, при условие че се прилагат строги условия, които свеждат до минимум свързаните с това рискове за здравето.
(3) Унищожаването на всички странични животински продукти не е реалистичен вариант, тъй като би довело до неприемливи разходи и рискове за околната среда. Напротив, налице е несъмнен интерес за всички граждани, при условие че рисковете за здравето бъдат сведени до минимум, широка гама от странични животински продукти да се използва безопасно и устойчиво за разнообразни цели. Широка гама от странични животински продукти обичайно се използва във важни производствени отрасли като фармацевтичната, фуражната и кожарската промишленост.
(4) Новите технологии разшириха възможните приложения на страничните животински продукти или производните продукти в редица производствени отрасли, по-специално на енергопроизводство. Приложението на новите технологии обаче може да предизвика рискове за здравето, които също трябва да бъдат сведени до минимум.
(5) Здравните правила на Общността за събирането, транспортирането, боравенето, обработката, преобразуването, преработката, пускането на пазара, съхранението, разпространението, употребата или унищожаването на страничните животински продукти следва да бъдат установени чрез съгласувана и комплексна рамка.
(6) Тези общи правила следва да бъдат пропорционални на рисковете за общественото здраве и здравето на животните, които предизвикват страничните животински продукти при обработването им от операторите на различните етапи по веригата от събирането до тяхната употреба или GB. г9002.11.41Официален вестник на Европейския съюз 14.11.2009 г.


унищожаване. Правилата следва да отчитат и рисковете за околната среда, които възникват по време на тези дейности. Рамката на Общността следва да включва здравни правила относно пускането на пазара, включително вътрешнообщностната търговия и вноса на странични животински продукти, когато това е целесъобразно.
(7) В Регламент (ЕО) № 1774/2002(1)
ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. (1) Европейският парламент и Съветът установиха здравни правила на Общността относно страничните животински продукти, които не са предназначени за консумация от човека. Въз основа на научни консултации и в съответствие с Бялата книга на Комисията от 12 януари 2000 г. относно безопасността на храните регламентът въведе набор от правила, целящи опазването на безопасността на хранителната верига при хората и животните, който допълва общностното законодателство за храните и фуражите. Тези правила значително повишиха нивото на защита в Общността срещу рисковете, предизвиквани от страничните животински продукти.
(8) Регламент (ЕО) № 1774/2002 въвежда класификацията на страничните животински продукти в три категории в зависимост от свързаната с тях степен на риск. Той установява изискване операторите да съхраняват страничните животински продукти отделно едни от други, ако желаят да използват странични животински продукти, които не пораждат значителен риск за общественото здраве и здравето на животните, особено ако тези продукти са получени от материал, годен за консумация от човека. Посоченият регламент въвежда и принципа, че високорисковият материал следва да не се дава като храна на селскостопански животни и че получен от животни материал не може да се дава като храна на животни от вида, от който е получен материалът. Съгласно регламента само материал от животни, преминали ветеринарен преглед, може да влиза в хранителната верига на животните. Освен това регламентът установява правила за стандарти за преработка, които гарантират ограничаването на рисковете.
(9) Съгласно член 35, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за мерките, предприети от държавите-членки за осигуряване спазването на регламента. Когато това е целесъобразно, докладът се придружава от законодателни предложения. Докладът бе представен на 21 октомври 2005 г. и в него се подчертава, че принципите на Регламент (ЕО) № 1774/2002 следва да бъдат запазени. Освен това в доклада се открояват областите, в които е счетено за необходимо да бъдат направени изменения в регламента, по-специално пояснения относно приложимостта на правилата към готовите продукти, връзката с другите законодателни актове на Общността и класифицирането на някои материали. В подкрепа на тези заключения са констатациите на редица мисии за установяване на фактическата обстановка, проведени в държавите-членки от Службата по храните и ветеринарните въпроси на Комисията (СХВВ) през 2004 и 2005 г. Според СХВВ подобрения са необходими по отношение на проследяемостта на потока на страничните животински продукти и по отношение на ефективността и хармонизирането на официалния контрол.
(10) Научният управителен комитет, чийто правоприемник през 2002 г. стана Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ), е приел редица становища относно страничните животински продукти. Те показват необходимостта от запазването на основните принципи на Регламент (ЕО) № 1774/2002, и по-специално принципът, че странични животински продукти, получени от животни, за които в резултат на санитарна инспекция е установено, че са негодни за консумация от човека, не следва да влизат в хранителната верига на животните. Тези странични животински продукти обаче могат да бъдат оползотворени и използвани за производството на технически или промишлени продукти при определени ветеринарно-санитарни условия.
(11) Заключенията, които председателството на Съвета даде по доклада на Комисията от 21 октомври 2005 г. и които бяха приети през декември 2005 г., както и последвалите консултации, проведени от Комисията, обърнаха специално внимание върху това, че правилата, установени с Регламент (ЕО) № 1774/2002, следва да бъдат усъвършенствани. Следва ясно да бъдат установени основните цели на правилата относно страничните животински продукти, по-специално контрол върху рисковете за общественото здраве и здравето на животните и опазване безопасността на хранителните вериги на хората и животните. Разпоредбите на настоящия регламент следва да позволяват постигането на тези цели.
(12) Установените в настоящия регламент правила относно страничните животински продукти следва да се прилагат към продукти, които не могат да бъдат използвани за консумация от човека съгласно законодателството на Общността, по-специално в случаите, когато те не съответстват на законодателството за хигиената на храните или когато не могат да бъдат пускани на пазара като храни, тъй като не са безопасни или поради това че са вредни, или поради това че са негодни за консумация от човека (странични животински продукти „по закон“). Тези правила обаче следва да се прилагат и към продукти от животински произход, които съответстват на определени правила по отношение на своята възможна употреба за консумация от човека или които представляват суровини за производство на продукти за консумация от човека, дори ако крайното им предназначение е друго (странични животински продукти „по избор“).
(13) Освен това, с цел предотвратяване на възникващите от диви животни рискове, към тялото на такива животни или към неговите части, за които има съмнения, че са заразени с трансмисивна болест, следва да се прилагат правилата, установени в настоящия регламент. Това включване следва да не предполага задължение за събиране и унищожаване на телата на диви животни, които са умрели или са били умъртвени по време на лов в своето естествено местообитание. Ако се спазват добрите ловни практики, червата и другите части от тялото на дивеч могат безопасно да се унищожат на място. Такива практики за намаляване на риска са добре установени в държавите-членки и в някои случаи се основават на културни традиции или на националното законодателство, с което се урежда дейността на ловците. Общностното законодателство, и по-специално Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход(2)
ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. (2) установява правила за боравене с месо и странични GB2 /003LОфициален вестник на Европейския съюз L 300/3


животински продукти от дивеч. С тези правила отговорността за предотвратяване на рискове се възлага и на обучени лица, като например ловци. С оглед на потенциалните рискове за хранителната верига към странични животински продукти от умъртвен дивеч настоящият регламент следва да се прилага само дотолкова, доколкото законодателството за хигиена на храните се прилага към пускането на пазара на такъв дивеч и предполага извършването на дейности от страна на обекти за обработка на дивеч. Освен това в приложното поле на настоящия регламент следва да бъдат включени странични животински продукти за направата на ловни трофеи с цел предотвратяване на рискове за здравето на животните, породени от такива странични продукти.
(14) Установените в настоящия регламент правила следва да се прилагат за получени от водни животни странични животински продукти, различни от материала от плавателни съдове, осъществяващи дейност съгласно общностното законодателство за хигиена на храните. Въпреки това следва да бъдат приети пропорционални на риска мерки по отношение на боравенето със и унищожаването на материал, получаван на борда на риболовните кораби от изкормването на риба, при който се наблюдават признаци на болести. Такива мерки за прилагането на настоящия регламент следва да бъдат приети въз основа на оценка на риска, извършена от подходяща научна институция, предвид наличните доказателства по отношение на ефективността на някои мерки за борба с разпространението на болести, които могат да се предават на хората, по-специално някои паразити.
(15) Поради ограничения риск от материали, използвани като сурови храни за домашни любимци в стопанства или доставяни на крайни потребители от предприятия за храни, някои дейности, свързани с такива сурови храни за домашни любимци не следва да бъдат включвани в приложното поле на правилата, установени в настоящия регламент.
(16) Целесъобразно е в настоящия регламент да се поясни кои животни се класифицират като домашни любимци, така че страничните продукти, получени от такива животни, да не се използват във фуражите за селскостопански животни. По-специално животните, отглеждани за неселскостопански цели, като например животни-компаньони, следва да бъдат класифицирани като домашни любимци.
(17) С оглед постигане на последователност в общностното законодателство в настоящия регламент следва да се използват някои определения, предвидени в Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии(1)
ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. (1) и в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците(2)
ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3. (2). Следва да бъде уточнена препратката към Директива 86/609/ЕИО на Съвета от 24 ноември 1986 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно защитата на животните, използвани за опитни и други научни цели(3)
ОВ L 358, 18.12.1986 г., стр. 1. (3).
(18) С оглед постигането на последователност в общностното законодателство в настоящия регламент следва да се използва определението за „водно животно“, установено в Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни(4)
ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14. (4). Същевременно за водните безгръбначни, които не се включват в това определение и които не представляват риск за предаване на болести, следва да се прилагат същите изисквания като за водните животни.
(19) Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци(5)
ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1. (5) определя условията за издаване на разрешително за депо. Настоящият регламент следва да предвижда унищожаването на странични животински продукти в депа, за които е издадено такова разрешително.
(20) Основната отговорност за изпълнението на дейностите в съответствие с настоящия регламент следва да се носи от операторите. Същевременно общественият интерес за предотвратяване на рискове за общественото здраве и здравето на животните изисква наличието на система за събиране и унищожаване, която да гарантира безопасната употреба или безопасното унищожаване на страничните животински продукти, които не могат да бъдат използвани или не се използват поради икономически съображения. Мащабът на системата за събиране и унищожаване следва да отчита действителното количество на страничните животински продукти, натрупващо се в конкретната държава-членка. Той следва да отразява също така, в качеството на предпазна мярка, необходимостта от увеличен капацитет за унищожаване в случай на големи огнища на трансмисивни болести или временни технически проблеми в съществуващо съоръжение за унищожаване. На държавите-членки следва да бъде разрешено да сътрудничат помежду си и с трети държави, при условие че се изпълняват целите на настоящия регламент.
(21) Важно е да се определи началото, тоест точният момент в жизнения цикъл на страничните животински продукти, от който следва да се прилагат изискванията на настоящия регламент. След като един продукт е станал страничен животински продукт, той не следва да влиза отново в хранителната верига на хората. Специални условия са приложими при боравенето с определени суровини, като кожи, с които се борави в обекти или предприятия, които са част едновременно от хранителната верига и от веригата за странични животински продукти. В тези случаи необходимите мерки следва да се вземат чрез отделяне, така че да се намалят потенциалните рискове за хранителната верига, които могат да възникнат поради кръстосано замърсяване. За други обекти следва да бъдат определени условията, свързани с риска, с цел да се предотврати кръстосаното замърсяване, по-специално чрез разделяне на веригата за странични животински продукти и хранителната верига.
(22) Поради причини, свързани с правната сигурност и правилния контрол на възможните рискове, за продукти, които вече не са от непосредствено значение за GB. г9002.11.41Официален вестник на Европейския съюз 14.11.2009 г.


безопасността на хранителната верига на животните, следва да бъде определена крайната точка в производствената верига. За определени продукти, регулирани от други законодателни актове на Общността, тази крайна точка следва да бъде определена на етапа на производство. Продукти, които са достигнали тази крайна точка, следва да бъдат освободени от контрола съгласно настоящия регламент. По-специално следва да бъде разрешено продуктите след тази крайна точка да бъдат пускани на пазара без ограничение съгласно настоящия регламент и с тях да могат да боравят и да бъдат транспортирани от оператори, които не са одобрени или регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

(23) Въпреки това следва да е възможно такава крайна точка да бъде променяна, по-специално в случай на нововъзникващи рискове. Съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002 за определени продукти, по-специално гуано, определени кожи, които са подложени на специфични видове обработка като дъбене, и определени ловни трофеи, е предвидено изключение от прилагането на изискванията на същия регламент. При подходящи условия подобни изключения следва да се предвидят в мерките за прилагане, които следва да се приемат съгласно настоящия регламент, за такива продукти като олеохимичните продукти и крайните продукти от производството на биодизел.

(24) С цел гарантиране на високо ниво на защита на общественото здраве и здравето на животните, държавите-членки следва да продължат да предприемат необходимите мерки за предотвратяване изпращането на странични животински продукти от зони или обекти с ограничен достъп, по-специално в случай на възникване на болест, посочена в Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете(1)
ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69. (1).

(25) Дейностите със странични животински продукти, които водят до значителен риск за общественото здраве и здравето на животните, следва да се извършват само в обекти или предприятия, които предварително са одобрени за такива дейности от компетентния орган. Това условие следва да се прилага по-специално към преработващите обекти или предприятия и другите обекти или предприятия, в които се борави със или се съхраняват странични животински продукти, имащи пряко отношение към безопасността на хранителната верига на животните. Следва да се разреши боравенето със странични животински продукти от различни категории в един и същ обект или предприятие, при условие че не се допуска кръстосано замърсяване. Следва да се разреши също така тези условия да бъдат изменени, ако материалът за унищожаване и преработване се увеличи вследствие на голямо огнище на болест, при условие че се гарантира, че временната употреба при така изменени условия не води до разпространяването на рискове от болести.

(26) Въпреки това подобни одобрения следва да не са необходими за обекти или предприятия, в които се преработват или се борави с някои безопасни материали като продукти, преработени до степен, че да не представляват риск за общественото здраве и здравето на животните. Такива обекти или предприятия следва да бъдат регистрирани, така че да се осигури възможност за официален контрол върху потока на материалите и да се осигури тяхната проследяемост. Това изискване за регистрация следва да се прилага и за операторите, които превозват странични животински продукти или производни продукти, освен ако същите вече не подлежат на контрол поради определяне на крайната точка на веригата.

(27) Обектите или предприятията следва да бъдат одобрявани след представяне на информация на компетентния орган и след извършено посещение на място, което показва, че изискванията на настоящия регламент към инфраструктурата и оборудването на обекта или предприятието ще бъдат изпълнени, така че всички рискове за общественото здраве и здравето на животните, произтичащи от използвания процес, ще бъдат адекватно ограничени. Следва да бъде възможно да се издават условни одобрения с цел да се позволи на операторите да коригират недостатъците, преди обектът или предприятието да получат пълно одобрение.

(28) По отношение на обектите или предприятията, чиято дейност вече е одобрена в съответствие с общностното законодателство относно хигиената на храните, не следва да се изисква да бъдат одобрявани или регистрирани съгласно настоящия регламент, тъй като одобренията или регистрацията съгласно това общностно законодателство отчитат целите на настоящия регламент. Въпреки това по отношение на обекти и предприятия, които са одобрени или регистрирани съгласно законодателството относно хигиената, следва да съществува задължение за съответствие на изискванията на настоящия регламент и да подлежат на официален контрол с цел проверка на съответствието с изискванията на настоящия регламент.

(29) Страничните животински продукти и производните продукти следва да бъдат класифицирани в три категории, които отразяват степента на риск, който те представляват за общественото здраве и здравето на животните, въз основа на оценки на риска. Страничните животински продукти и производните продукти с висока степен на риск следва да бъдат използвани единствено за цели извън хранителната верига на животните, а употребата им, представляваща по-ниска степен на риск, следва да се разрешава в безопасни условия.

(30) Напредъкът в науката и технологиите може да доведе до разработването на методи, които отстраняват или свеждат до минимум рисковете за общественото здраве и здравето на животните. С цел да бъде отчетен този напредък, следва да бъде възможно внасянето на изменения в списъците на страничните животински продукти, установени в настоящия регламент. Преди внасянето на такива изменения и в съответствие с общите принципи на общностното законодателство, целящо осигуряване на високо ниво на защита на общественото здраве и здравето на животните, следва да се направи оценка на риска от подходяща научна институция като EОБХ, Европейската агенция по лекарствата или Научния комитет по потребителските продукти, в зависимост от типа странични животински продукти, рисковете от който ще бъдат оценявани. Следва да бъде ясно обаче, че след смесването на странични животински продукти от различни категории, със сместа следва да се борави в съответствие със стандартите, установени за онази част от нея, която спада към категорията с най-висок риск.
GB4 /003LОфициален вестник на Европейския съюз L 300/5


(31) Поради високия риск за общественото здраве страничните животински продукти, предизвикващи риск от трансмисивна спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ), следва по-специално да не бъдат използвани за фуражи. Това ограничение следва да се прилага и за дивите животни, чрез които може да бъде пренесена заразна болест. Ограничението относно храненето със странични животински продукти, предизвикващи риск от ТСЕ, следва да не засяга правилата за хранене на животните, установени с Регламент (ЕО) № 999/2001.

(32) Употребата във фуражите на странични животински продукти от опитни животни по смисъла на определението в Директива 86/609/ЕИО също така следва да бъде изключена поради потенциалния риск, предизвикан от тези странични животински продукти. Въпреки това държавите-членки могат да разрешат използването на странични животински продукти от животни, които са били използвани за опити с цел изпитване на нови хранителни добавки съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните(1)
ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. (1).

(33) Употребата на някои вещества и продукти е незаконна съгласно Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход(2)
ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1. (2) и Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството(3)
ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3. (3). Освен това Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за мониторинг на определени вещества и остатъци от тях, в живи животни и животински продукти(4)
ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10. (4) установява допълнителни правила относно наблюдението на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти. Директива 96/23/ЕО установява и правила, приложими в случаите, когато е установено наличие на остатъци от разрешени вещества или замърсители, превишаващи определени разрешени нива. С оглед постигането на съгласуваност в общностното законодателство, продуктите от животински произход, в които са открити вещества в нарушение на Регламент (ЕИО) № 2377/90 и директиви 96/22/ЕО и 96/23/ЕО, следва да бъдат класифицирани като материал от категория 1 или категория 2, в зависимост от случая, предвид риска, който те представляват за хранителната верига на хората и животните.

(34) Не следва да се унищожават оборският тор и съдържанието на храносмилателния тракт, при условие че чрез подходяща обработка се гарантира, че при полагането им върху земята не се предават болести. Странични животински продукти от животни, умрели в стопанството, и от животни, умъртвени с цел ликвидиране на болести, следва да не се използват в хранителната верига на животните. Това ограничение следва да се прилага и за вносни странични животински продукти, допуснати в Общността, ако при проверка на граничен пункт на Общността са показали несъответствие с общностното законодателство, както и към продукти, които при проверките, проведени в Общността, са показали, че не съответстват на приложимите изисквания. Несъответствието с Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните(5)
ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29. (5) и на Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фураж(6)
ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1 (6) не следва да води до изключване от хранителната верига на животните на продуктите, представени за проверка на границата.

(35) От датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1774/2002 класификацията на определени странични животински продукти по подразбиране като материал от категория 2 силно ограничава техните възможни приложения, като не винаги е пропорционална на свързания с тях риск. Тези странични животински продукти следва съответно да бъдат прекласифицирани като материал от категория 3 с цел да се разреши тяхната употреба за определени хранителни цели. По отношение на всички други странични животински продукти, които не са посочени в една от трите категории, категоризацията по подразбиране като материал от категория 2 следва да се запази като предпазна мярка, по-специално с цел да се утвърди принципното изключване на такъв материал от хранителната верига на селскостопанските животни, различни от животни с ценна кожа.

(36) Други законодателни актове, влезли в сила след приемането на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(7)
ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1 (7), по-специално Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от29 април 2004 г. относно хигиената на храните(8)
ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1. (8), Регламент (ЕО) № 853/2004 и Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите(9)
ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1. (9), които Регламент (ЕО) № 1774/2002 допълва, налагат на операторите в сектора на храните и фуражите основното задължение за осигуряване на съответствие с общностното законодателство, целящо защита на общественото здраве и здравето на животните. В съответствие с това законодателство, операторите, извършващи дейност по настоящия регламент, също следва да носят основната отговорност за гарантиране на съответствието с настоящия регламент. Това задължение следва да бъде допълнително пояснено и уточнено по отношение на средствата, с които се гарантира проследяемост като отделно събиране и канализиране на страничните животински продукти. Съществуващите системи, които осигуряват проследяемост с други средства на продуктите, които са в обращение
GB. г9002.11.41Официален вестник на Европейския съюз 14.11.2009 г.


само на национално равнище, следва да продължат да действат, в случай че осигуряват същата информация. Следва да се положат всички възможни усилия за насърчаване на електронните и други средства за документиране, при които не се използват записи на хартия, доколкото те осигуряват пълна проследяемост.

(37) Необходима е система от процедури за самоконтрол, която да гарантира, че изискванията на настоящия регламент се изпълняват в рамките на обектите или предприятията. При упражняването на официален контрол компетентните органи следва да вземат предвид провеждането на процедурите за самоконтрол. В определени обекти и предприятия процедурите за самоконтрол следва да се провеждат чрез система, основана на принципите на анализа на риска и критичните контролни точки (HACCP). Принципите на HACCP следва да се основават на натрупания опит по тяхното прилагане в рамките на общностното законодателство относно хигиената на храните и фуражите. В това отношение националните ръководства за добра практика биха могли да служат като полезен инструмент за улесняване на практическото приложение на принципите на HACCP и на други аспекти от настоящия регламент.

(38) Страничните животински продукти следва да се използват само ако рисковете за общественото здраве и здравето на животните се свеждат до минимум в хода на преработването им и на пускането на пазара на производни продукти, произведени на основата на странични животински продукти. Ако това не е възможно, страничните животински продукти следва да се унищожават при безопасни условия. Съществуващите възможности за употреба на странични животински продукти от различните категории следва да бъдат уточнени в съответствие с останалото законодателство на Общността. Като цяло възможностите, съществуващи за по-висока категория риск, следва да бъдат достъпни и за по-ниските категории риск, освен ако са приложими специални съображения с оглед на риска, свързан с определени странични животински продукти.

(39) Унищожаването на страничните животински продукти и производните продукти следва да става в съответствие със законодателство в областта на околната среда относно депонирането и изгарянето на отпадъците. С оглед постигане на последователност, изгарянето следва да става в съответствие с Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. за изгарянето на отпадъци(1)
ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91. (1). За съвместното изгаряне на отпадъци — под формата на операция по оползотворяване или унищожаване, се прилагат условия за одобряване и извършване на дейността, които са сходни с тези за изгарянето на отпадъци, по-специално що се отнася до нормите за допустими емисии във въздуха, изхвърлянето на отпадъчните води и остатъците, контрола и мониторинга и изискванията по отношение на измерванията. Следователно прякото съвместно изгаряне без предварителна преработка на всичките три категории материали следва да бъде разрешено. В допълнение следва да бъдат приети конкретни разпоредби за одобряването на предприятия за изгаряне с малък и голям капацитет.

(40) Употребата на странични животински продукти или производни продукти като гориво в процеса на горене следва да бъде разрешена и следва да не се счита за операция по унищожаване на отпадъци. Тази употреба обаче следва да се осъществява при условия, които гарантират защитата на общественото здраве и здравето на животните, както и съответните екологични стандарти.

(41) Настоящият регламент следва да предвиди възможност за установяване на параметри на методите на преработка за време, температура и налягане за странични животински продукти, по-специално по отношение на методите, определяни понастоящем като методи 2—7 съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002.

(42) Черупките от черупкови организми, от които са отстранени меките тъкани или месото, следва да бъдат изключени от приложното поле на регламента. Поради различните практики в Общността за отстраняването на меките тъкани или месото от черупките, следва да бъде възможно да се използват черупки, от които не са отстранени всички меки тъкани или цялото месо, при условие че употребата им не води до появата на риск за общественото здраве и здравето на животните. Националните ръководства за добра практика биха могли да спомогнат за разпространяването на знания относно правилните условия, при които такава употреба би била възможна.

(43) Предвид ограничения риск за общественото здраве и здравето на животните, предизвикван от такива продукти, компетентният орган следва да може да разреши изготвянето и прилагането върху почвата на биодинамични препарати на основата на материал от категория 2 и 3, както е посочено в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти(2)
ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1. (2).

(44) Разработваните новаторски технологии предлагат изгодни начини за производство на енергия въз основа на странични животински продукти или за безопасното унищожаване на такива продукти. Безопасно унищожаване може да се извърши чрез комбинация от методи за безопасно задържане на страничните животински продукти на място и установени методи за унищожаване и чрез комбинация от разрешените параметри за преработка и новите стандарти, които са оценени положително. За да бъде отчетен съответният напредък в науката и технологиите, подобни технологии следва да бъдат разрешени като алтернативни методи за унищожаването или употребата на странични животински продукти на територията на Общността. Ако технологичният процес е разработен от физическо лице преди издаването на разрешение, EОБХ следва да разгледа заявлението, проверено от компетентния орган, за да се гарантира извършването на оценка на потенциала на процеса за намаляване на риска и защитата на правата на физическите лица, включително поверителността на информацията със стопанско значение. С цел да се предоставят консултации на кандидатите следва да бъде приет стандартен образец за заявлението. Тъй като документът е предназначен само за пример, той следва да бъде приет в съответствие с процедурата по консултиране в сътрудничество с Европейският орган за безопасност на храните.

(45) С цел гарантиране защитата на хранителната верига на хората и животните е целесъобразно да бъдат пояснени
GB6 /003LОфициален вестник на Европейския съюз L 300/7


изискванията, приложими към пускането на пазара на страничните животински продукти и производните продукти, предназначени за хранителни цели, както и на органичните торове и подобрителите на почвата. За храненето на селскостопански животни, различни от животни с ценна кожа, следва да се използва само материал от категория 3. Торовете, произведени на основата на странични животински продукти, могат да засегнат безопасността на хранителната верига на хората и животните. Когато са произведени от месокостно брашно, получено от материал от категория 2 или от преработени животински протеини, към тях следва да се добави компонент, например неорганично или несмилаемо вещество, с цел предотвратяване на непосредствената им употреба за хранителни цели. Такова смесване не следва да се изисква, ако съставът или опаковката на продуктите, по-специално на продукти, предназначени за употреба от крайния потребител, предотвратява неправилната употреба на продукта за хранителни цели. При определянето на компонентите следва да бъдат взети предвид различни обстоятелства, свързани с климата и почвите, и целта на употребата на конкретните торове.

(46) Регламент (ЕО) № 1523/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за забрана на пускането на пазара и вноса или износа от Общността на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа(1)
ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 1. (1), установява обща забрана за пускането на пазара и вноса и износа на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа. Тази забрана обаче следва да не засяга задължението съгласно настоящия регламент за унищожаване на странични животински продукти от котки и кучета, включително и кожа.

(47) Насърчаването на науката, научноизследователската дейност и творческата дейност може да наложи употребата на странични животински продукти или производни продукти от всички категории, понякога в количества под мащабите на търговския обмен. С цел да се улеснят вносът и употребата на такива странични животински продукти или производни продукти, компетентният орган следва да може да определя условията за такива дейности отделно за всеки случай. Следва да бъдат установени хармонизирани условия там където са необходими действия на общностно равнище.

(48) Регламент (ЕО) № 1774/2002 съдържа подробни разпоредби, които чрез дерогация разрешават материал от категория 2 и категория 3 да се дава като храна на животни в зоологическите градини. В настоящия регламент следва да бъдат предвидени подобни разпоредби и следва да бъде разрешено даването като храна на определени видове материал от категория 1, като това да бъде допълнено от възможността за установяване на подробни правила за контрол върху възможните рискове, които възникват за общественото здраве и здравето на животните.

(49) Регламент (ЕО) № 1774/2002 допуска даването като храна на материал от категория 1 на застрашени или защитени видове лешоядни птици и други видове, живеещи в своите естествени местообитания, с цел насърчаване на биоразнообразието. С цел да се осигури подходящ инструмент за запазването на тези видове, тази практика на хранене следва да остане разрешена съгласно настоящия регламент, в съответствие с условията, установени с цел предотвратяване разпространението на болести. Същевременно в мерките за прилагане, разрешаващи употребата на такъв материал от категория 1 за хранителни цели в екстензивни пасищни системи и за хранене на други хищни животни като мечки и вълци, следва да бъдат определени ветеринарно-санитарни условия. Важно е тези ветеринарно-санитарни условия да отчитат естествените модели на хранене на съответните видове, както и целите на Общността за насърчаване на биоразнообразието, посочени в съобщението на Комисията от 22 май 2006 г. „Преустановяване на намаляването на биоразнообразието до 2010 г. и след това“.

(50) Заравянето и изгарянето на странични животински продукти, по-специално на умрели животни, може да бъде оправдано в особени ситуации, по-специално в отдалечени райони или в ситуация на овладяване на болест, налагаща спешното унищожаване на животните, умъртвени като мярка за овладяване огнището на сериозна трансмисивна болест. По-специално унищожаването на място следва да бъде разрешено при специални обстоятелства, тъй като в противен случай наличният екарисажен или инсинераторен капацитет на територията на даден регион или държава-членка би могъл да се явява фактор, ограничаващ контрола върху болестта.

(51) Съществуващата дерогация относно заравянето и изгарянето на странични животински продукти следва да се разшири до райони, достъпът до които не е практически възможен или представлява риск за здравето и безопасността на служителите по събирането. Натрупаният опит при прилагането на Регламент (ЕО) № 1774/2002 и от природни бедствия като горски пожари и наводнения в някои от държавите-членки показва, че при такива извънредни обстоятелства унищожаването чрез заравяне или изгаряне на място може да бъде оправдано с цел гарантиране бързото унищожаване на животните и недопускане разпространението на рискове от заболяване. Общата територия на отдалечените райони в една държава-членка следва да бъде ограничена въз основа на опита, натрупан при прилагането на Регламент (ЕО) № 999/2001, така че да се гарантира изпълнението на общото задължение за наличие на подходяща система за унищожаване, съответстваща на правилата, установени в настоящия регламент.

(52) По отношение на определени обекти или предприятия, в които се борави само с малки количества странични животински продукти, непредставляващи риск за общественото здраве и здравето на животните, следва да бъде разрешено унищожаването на продуктите под официален надзор със средства, различни от унищожаването в съответствие с настоящия регламент. Въпреки това критериите за такива извънредни обстоятелства следва да бъдат установени на общностно равнище, така че да се гарантира еднообразното прилагане въз основа на действителното състояние на определени сектори и наличието на други системи за унищожаване в определени държави-членки.

(53) Възможните подходи на действие, които компетентният орган може да възприеме при упражняването на официален контрол, следва да бъдат конкретно посочени с цел гарантиране на правна сигурност, по-специално по
GB. г9002.11.41Официален вестник на Европейския съюз 14.11.2009 г.


отношение на спирането или постоянната забрана на дейностите или налагането на условия, за да се гарантира правилното прилагане на настоящия регламент. Този официален контрол следва да се упражнява в рамките на многогодишните планове за контрол съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните(1)
ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. (1).

(54) С цел да се гарантира, че държавите-членки могат да контролират количеството материал, което се въвежда за унищожаване на тяхна територия, компетентният орган следва да разрешава приемането на такъв материал на неговата територия.

(55) С цел контрол върху евентуалните рискове може да се наложат условия за стерилизация под налягане и допълнителни условия за транспортиране. С цел гарантиране на проследяемост и сътрудничество между компетентните органи на държавите-членки, които контролират изпращането на странични животински продукти или производни продукти, с оглед осигуряване на информация относно изпращането на материали и месокостно брашно или животински мазнини от категория 1 и категория 2, получени от материали от категория 1 и категория 2, и за преработени животински протеини, получени от материал от категория 3, следва да бъде използвана системата TRACES, въведена с Решение 2004/292/ЕО на Комисията(2)
ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 63. (2). За материали, които обикновено се изпращат в малки количества за изследователски, образователни, творчески и диагностични цели, следва да бъдат установени специални условия, с цел да се улесни движението на такива материали в рамките на Общността. При специални обстоятелства следва да се разреши приемането на двустранни договорености, с които да се улесни контролът върху движението на материали между държави-членки с обща граница.

(56) С цел улесняване транспортирането на пратки през трети държави, граничещи с повече от една държава-членка, следва да бъде въведен специален режим за изпращане на пратки от територията на една държава-членка към друга през територията на трета държава с цел да се гарантира по-специално, че пратките, които се въвеждат повторно на територията на Общността, подлежат на ветеринарни проверки в съответствие с Директива 89/662/ЕИО на Съвета от11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар(3)
ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. (3).

(57) С оглед постигане на съгласуваност в общностното законодателство е необходимо да бъде пояснена връзката между правилата, установени с настоящия регламент, и общностното законодателство относно отпадъците. По-специално, следва да се осигури съгласуваност със забраните относно износа на отпадъци, установени с Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци(4)
ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1. (4). С цел предотвратяване на потенциално неблагоприятните последици за околната среда следва да бъде забранен износът на страничните животински продукти и производните продукти, предназначени за унищожаване чрез изгаряне и чрез депониране в депа. С цел предотвратяване на потенциално отрицателните последици за околната среда и рисковете за общественото здраве и здравето на животните износът на странични животински продукти и производни продукти следва да се предотвратява и в случаите, когато той има за цел тяхната употреба в предприятия за производството на биогаз или компост в трети държави, които не са членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). При прилагането на разпоредбите за дерогация от забраната за износ Комисията е задължена да зачита изцяло в решенията си Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, сключена от името на Общността с Решение 93/98/ЕИО на Съвета(5)
ОВ L 39, 16.2.1993 г., стр. 1. (5), и измененията в нея, предвидени в Решение III/1 на Конференцията на страните, одобрени от името на Общността с Решение 97/640/ЕО на Съвета(6)
ОВ L 272, 4.10.1997 г., стр. 45. (6) и приложени с Регламент (ЕО) № 1013/2006.

(58) В допълнение следва да се гарантира, че странични животински продукти, смесени или замърсени с опасни отпадъци, изброени в Решение 2000/532/ЕО на Комисията от3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъци в съответствие с член 1, буква a) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета за отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета за опасните отпадъци(7)
ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3. (7), се внасят, изнасят или изпращат между държавите-членки само в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006. Необходимо е да се установят и правила относно изпращането на такъв материал на територията на държава-членка.

(59) Комисията следва да може да упражнява контрол в държавите-членки. Контролът на Общността в трети държави следва да се упражнява в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004.

(60) Вносът на странични животински продукти и производни продукти в Общността и транзитното преминаване на такъв материал следва да се осъществява в съответствие с правила, чиято строгост е най-малкото същата като на приложимите в Общността. Като алтернатива, правилата, прилагани за странични животински продукти и производни продукти в трети държави, може да бъдат признати за равностойни на правилата, предвидени в общностното законодателство. Предвид произтичащия от тях потенциален риск към продуктите, предназначени за употреба извън хранителната верига на животните, следва да се прилага опростен набор от правила за внос.
GB8 /003LОфициален вестник на Европейския съюз L 300/9


(61) Общностното законодателство за производството на производни продукти с целево приложение като козметични продукти, лекарствени продукти или медицински изделия, включва комплексна рамка за пускането на пазара на такива продукти: Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти(1)
ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169. (1), Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба(2)
ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67. (2), Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти(3)
ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1. (3), Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия(4)
ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17. (4), Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия(5)
ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1. (5) и Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro(6)
ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1. (6) („специалните директиви“). Специалните директиви относно козметичните продукти и медицинските изделия обаче не предвиждат разпоредби за защита срещу рискове за здравето на животните. В такива случаи към тези рискове следва да се прилага настоящият регламент и следва да могат да бъдат предприети предпазни мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002.

(62) За страничните животински продукти или производните продукти, доставяни като материали или съставки за производството на такива производни продукти, също следва да се прилагат изискванията на специалните директиви, доколкото те предвиждат правила за контрол върху рисковете за общественото здраве и здравето на животните. Специалните директиви вече уреждат изходния материал от животински произход, който може да бъде използван за производството на посочените производни продукти и налагат определени условия за гарантиране на защитата на общественото здраве или здравето на животните. По-специално Директива 76/768/ЕИО изключва материалите от категория 1 и категория 2 като част от състава на козметичен продукт и задължава производителите да прилагат добри производствени практики. Директива 2003/32/ЕО на Комисията(7)
ОВ L 105, 26.4.2003 г., стр. 18. (7) въвежда подробни спецификации по отношение на медицинските изделия, за чието производство са използвани тъкани от животински произход.

(63) Въпреки това, когато такива условия не са предвидени в специалните директиви или когато те не обхващат определени рискове за общественото здраве и здравето на животните, следва да се прилага настоящият регламент и да бъде възможно използването на предпазни мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002.

(64) Определени производни продукти не попадат в хранителната верига на животните или не се прилагат върху почвата, на която селскостопански животни се извеждат за паша или от която се добива растителна маса за хранене на животни. Тези производни продукти включват продукти за техническо приложение като обработени кожи за кожарската промишленост, преработена вълна за текстилната промишленост, продукти за лепило на основата на кости и преработен материал, предназначен за храни за домашни любимци. На операторите следва да се разреши да пускат такива продукти на пазара, при условие че те или са получени от суровини, които не изискват обработка, или обработката или крайното приложение на обработения материал гарантират адекватен контрол върху риска.

(65) В няколко държави-членки бяха разкрити определени случаи на несъответствие с правилата, предвидени в Регламент (ЕО) № 1774/2002. Във връзка с това, в допълнение към строгото прилагане на тези правила са необходими наказателноправни и други санкции за операторите, които не спазват тези правила. Следователно е необходимо държавите-членки да установят правила относно наказанията, приложими към нарушенията на настоящия регламент.

(66) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно установяването на правила за страничните животински продукти и производните продукти по отношение на общественото здраве и здравето на животните, с цел да бъдат предотвратени и сведени до минимум рисковете за общественото здраве и здравето на животните, произтичащи от тези продукти, и по-специално да бъде защитена безопасността на хранителните вериги на хората и животните, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки, в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(67) С оглед повишаване на правната сигурност в светлината на общата цел на Комисията за опростяване на общностното законодателство, в настоящия регламент следва да бъде предвидена съгласувана рамка от правила, като се отчитат правилата, предвидени в Регламент (ЕО) № 1774/2002, както и натрупаният опит и постигнатият напредък след датата на влизане в сила на посочения регламент. Поради това Регламент (ЕО) № 1774/2002 следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент.

(68) Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(8)
ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. (8).

(69) С оглед подобряване на съгласуваността и яснотата в общностното законодателство, техническите правила, отнасящи се до конкретни дейности, в които участват странични животински продукти, които понастоящем са предвидени
GB. г9002.11.41Официален вестник на Европейския съюз 14.11.2009 г.


в приложенията към Регламент (ЕО) № 1774/2002 и в мерките за прилагане, приети от Комисията въз основа на посочения регламент(1)
Регламент (ЕО) № 811/2003 по отношение на забраната на вътрешновидовото рециклиране на риба, заравянето и изгарянето на странични животински продукти (ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 14);Решение 2003/322/ЕО по отношение на храненето на определенилешоядни птици с определени материали от категория 1 (ОВ L 117,13.5.2003 г., стр. 32); Решение 2003/324/ЕО относно дерогация отзабраната за вътрешновидово рециклиране животни с ценна кожа(ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 37); Регламент (ЕО) № 92/2005 за алтернативните начини на унищожаване или на употреба (ОВ L 19,21.1.2005 г., стр. 27); Регламент (ЕО) № 181/2006 за органичнитеторове и почвените подобрители различни от естествен тор (ОВ L 29,2.2.2006 г., стр. 31); Регламент (ЕО) № 1192/2006 за списъците содобрени предприятия (ОВ L 215, 5.8.2006 г., стр. 10); Регламент (ЕО)№ 2007/2006 относно вноса и транзита на някои междинни продукти, получени от материали от категория 3 (ОВ L 379, 28.12.2006 г.,стр. 98). (1), следва да бъдат уредени в отделни актове за прилагане. Консултациите със и информирането на потребителите и на социално-професионални кръгове, занимаващи се с въпроси, свързани с настоящия регламент, следва да се осъществят в съответствие с Решение 2004/613/ЕО на Комисията от 6 август 2004 г. за създаването на консултативна група по хранителната верига и здравето на животните и растенията(2)
ОВ L 275, 25.8.2004 г., стр. 17. (2).

(70) По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема правила за промяна на крайната точка в производствената верига на определени производни продукти и за установяване на такава крайна точка за определени други производни продукти, правила по отношение на сериозни трансмисивни болести, при наличието на които не следва да се разрешава изпращането на странични животински продукти и производни продукти, и/или условията, при които се разрешава такова изпращане, мерки за промяна на категоризацията на страничните животински продукти и производните продукти, мерки по отношение на ограниченията за употребата и унищожаването на странични животински продукти и производни продукти, мерките за установяване на условията за прилагане на някои дерогации, свързани с употребата, събирането и унищожаването на странични животински продукти и производни продукти, както и мерки за разрешаване или отхвърляне на конкретни алтернативни методи за използването и унищожаването на странични животински продукти и производни продукти.

(71) В допълнение на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема специални правила за събирането и транспортирането на странични животински продукти и производни продукти, изисквания по отношение на инфраструктурата, оборудването и хигиената за обекти или предприятия, в които се борави със странични животински продукти и производни продукти, включително по отношение на доказателствата, които трябва да бъдат представени с цел валидиране на такава обработка, условия за пускане на пазара на странични животински продукти и производни продукти, изисквания, свързани с безопасното снабдяване, безопасната обработка и безопасното крайно приложение, условия за внос, транзитно преминаване и износ на странични животински продукти и производни продукти, подробни мерки за упражняване на официалния контрол, включително правила относно референтните методи за микробиологичен анализ, както и условия за контрол върху изпращането на определени странични животински продукти и производни продукти между държавите-членки. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(72) По причини за ефективност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, следва да бъдат съкратени за приемането на мерките, определящи условията за изпращането на странични животински продукти от стопанства, предприятия или зони, подложени на ограничения. Поради спешност е необходимо да се приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на мерки за изменение на крайната точка в производствената верига за определени продукти,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИГЛАВА I

Общи разпоредбиРаздел 1

Предмет, приложно поле и определения
Член 1
Предмет
Настоящият регламент установява правила за общественото здраве и здравето на животните за странични животински продукти и производни продукти с цел предотвратяване и свеждане до минимум на рисковете за общественото здраве и здравето на животните, произтичащи от тези продукти, и по-специално опазване безопасността на хранителните вериги на хората и животните.
Член 2
Приложно поле1.
Настоящият регламент се прилага за:
странични животински продукти и производни продукти, които съгласно общностното законодателство не се допускат за консумация от човека; и
GB0 1/003LОфициален вестник на Европейския съюз L 300/11
следните продукти, които съгласно взето от оператор неотменимо решение са окончателно изключени от хранителната верига и са предназначени за цели, различни от консумация от човека:
продукти от животински произход, които могат да бъдат предназначени за консумация от човека съгласно общностното законодателство;
суровини за производството на продукти от животински произход.

2.
Настоящият регламент не се прилага за следните странични животински продукти:

цели тела или части от тялото на диви животни, различни от дивеч, за които не съществуват съмнения, че са заразени или засегнати от болести, които се предават на хората или на животните, с изключение на водни животни, разтоварени на сушата за търговски цели;
без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 853/2004 — цели тела или части от тялото на дивеч, които в съответствие с добрата ловна практика не се събират след убиването на животното;
странични животински продукти от дивеч или от дивечово месо, посочени в член 1, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕО) № 853/2004;
яйцеклетки, зародиши и сперма, предназначени за разплод;
сурово мляко, коластра и производните им продукти, които се получават, съхраняват, унищожават или използват в стопанството по произход;
черупки от черупкови организми с отстранени меки тъкани и месо;
кухненски отпадъци, с изключение на тези, които
произхождат от превозни средства, работещи по международни линии;
са предназначени за хранителни цели;
са предназначени за преработка чрез стерилизация под налягане или за преработка чрез методите, посочени в член 15, параграф 1, първа алинея, буква б), или за преобразуване в биогаз или за компостиране;

без да се засяга общностното законодателство в областта на околната среда - материал от плавателни съдове, съответстващи на изискванията на Регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004, получен в процеса на риболовна дейност и унищожен чрез изхвърляне в морето, с изключение на материал, получен от изкормване на риба на борда, при който се наблюдават признаци на болести, включително паразити, които се предават на хората;
сурови храни за домашни любимци от магазини за търговия на дребно, в които нарязването и съхраняването се извършват единствено с цел пряка продажба на потребителите на място;
сурови храни за домашни любимци, получени от животни, заклани в стопанството по произход, за частно домашно потребление; и
екскременти и урина, различни от оборски тор и неминерализирано гуано.3.
Настоящият регламент не засяга ветеринарното законодателство на Общността, което има за цел контрола върху и ликвидирането на определени болести по животните.
Член 3
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „странични животински продукти“ означава цели тела или части от тялото на умрели животни, продукти от животински произход или други продукти, получени от животни, които не са предназначени за консумация от човека, включително яйцеклетки, зародиши и сперма;

2. „производни продукти“ означава продукти, получени след една или повече обработки, преобразувания или стъпки в преработката на странични животински продукти;

3. „продукти от животински произход“ означава продукти от животински произход съгласно определението в точка 8.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

4. „труп“ означава труп съгласно определението в точка 1.9 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

5. „животно“ означава всяко гръбначно или безгръбначно животно;

6. „селскостопанско животно“ означава:
всяко животно, отглеждано, угоявано или развъждано от хората и използвано за производство на храни, вълна, козина, пера, обработени или необработени кожи или всякакви други продукти, получени от животни, или за други селскостопански цели;
нечифтокопитни животни (еквиди);


7. „диво животно“ означава всяко животно, което не се отглежда от хората;

8. „домашен любимец“ означава всяко животно, принадлежащо към животински вид, който обичайно се храни и отглежда, но не се консумира от хората, за неселскостопански цели;

9. „водни животни“ означава водни животни съгласно определението в член 3, параграф 1, буква д) от Директива 2006/88/ЕО;

10. „компетентен орган“ означава централният орган на държава-членка, компетентен да осигури съответствие с изискванията на настоящия регламент или всеки орган, на който е делегирана такава компетентност; тук се включва, когато е необходимо, съответният орган на трета държава;

11. „оператор“ означава физическите или юридическите лица, под чийто действителен контрол се намират странични животински продукти или производни продукти, включително превозвачи, търговци и ползватели;
GB. г9002.11.41Официален вестник на Европейския съюз 14.11.2009 г.


12. „ползвател“ означава физическите или юридическите лица, които използват страничните животински продукти и производните продукти за специални хранителни цели, изследователска дейност или за други специфични цели;
13. „обект“ или „предприятие“ означава всяко място, на което се извършва дейност, включваща боравене със странични животински продукти или производни продукти, различно от риболовен кораб;
14. „пускане на пазара“ означава всяко действие, което има за цел продажба на странични животински продукти или производни продукти на трето лице в Общността или всяка друга форма на доставка срещу заплащане или безплатно на такова трето лице или съхраняване с цел доставка на такова трето лице;
15. „транзитно преминаване“ означава движение през Общността от територията на т

Документът съдържа допълнителен текст, видим само за членове на Асоциацията


Потребителско име:


Парола:


Equinox Design