multivac

Начало
Текущ език/Current Language
Switch to English


Рег. 1333/2008 (ЕО) от 16.12.08. – относно добавките влагани в храните.

Официален вестник на Европейския съюз

31.12.2008 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1333/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 16 декември 2008 година
относно добавките в храните
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общ-ност, и по-специално член 9 5 от него,
като взеха предвид предложението на Комисията,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

(4) Настоящият регламент хармонизира употребата на добавки в храните, използвани за храни в Общността. Това включва употребата на добавки в храните за храни, обхванати от Директива 89/398/ЕИО наСъветаот 3 май 1989 г. засбли-жаване на законодателствата на държавите-членки относно храни, предназначени за специфична хранителна употре-ба (3), и употребата на някои оцветители за храни за здравна маркировка на месото, както и за украсяване и поставяне на печат върху яйца. Освен това регламентът хармонизира употребата на добавки в храните в добавки в храните и ензими в храните, като по този начин гарантира безопас-ността и качеството им и улеснява съхранението и употре-бата им. Това досега не е регулирано на общностно равнище.с процедурата, предвидена в член 251 от
в съответствие Договора (2),
като имат предвид, че:
(1) Свободното движение на безопасни и здравословни храни е съществен аспект на вътрешния пазар и допринася значи-телно за здравето и благосъстоянието на гражданите и защитата на техните социални и икономически интереси.
(2) По литиките на Общността следва да се провеждат по начин, който осигурява високо ниво на защита на живота и здра-вето на хората.
(3) Настоящият регламент заменя предходните директиви и решения относно добавките в храните, разрешени за упо-треба в храни, за да се осигури ефективното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо ниво на опазване на човешкото здраве и високо ниво на защита на потребителите, включително защитата на интересите на потребителите, посредством изчерпателни и оптимизирани процедури.
О ОБ C 168, 20.7.2007 г., стр. 34.
(2) Становище на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (ОВ C 175 E,
10.7.2008 г., стр. 142), обща позиция на Съвета от 10 март 2008 г.
(ОВ C 111 E, 6.5.2008 г., стр. 10), позиция на Европейския парламент
от 8 юли 2008 г. (все още непубликувани) и решение на Съвета от
18 ноември 2008 г.

(5) Добавките в храните са вещества, които обикновено не се консумират самостоятелно като храна, а се добавят целена-сочено към храната с технологична цел, описана в настоя-щия регламент, като например за запазването й. Всички добавки в храните следва да бъдат обхванати от настоящия регламент, поради което списъкът с функционални класове следва да бъде актуализиран в светлината на научния прог-рес и технологичното развитие. Независимо от това не се считат за добавки в храните веществата, използвани за при-даване на аромат и/или вкус, или с хранителна цел, каквито са заместителите на солта, витамините и минералите. Освен това веществата, считани за храни, които могат да изпълня-ват технологична функция, като натриевият хлорид или шафранът за оцветяване, и ензимите в храните също не следва да попадат в приложното поле на настоящия регла-мент. Все пак препарати, получени от храни и други естест-вени изходни материали, предназначени за технологично въздействие върху крайния хранителен продукт и получени посредством селективна екстракция на съставките (т.е. пиг-ментите) по отношение на хранителните или ароматните съставки, следва да се считат за добавки по смисъла на нас-тоящия регламент. Накрая, що се отнася до ензимите в хра-ните, те са обхванати от Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните (4), което изключва прилага-нето на настоящия регламент.
(6) Вещества, които не се консумират самостоятелно като храна, а се използват целенасочено при преработката на храни, и които съществуват само под формата на остатъчни вещества в крайния хранителен продукт и нямат никакво технологично въздействие върху него (спомагателни веще-ства), не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.
(3) ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 27.
(4) Вж. стр. 7 от настоящия брой на Официален вестник.

31.12.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

L 354/17(7) Добавките в храните следва да бъдат одобрени и изпол-звани, само ако отговарят на установените в настоящия рег-ламент критерии. Добавките в храните трябва да бъдат безопасни за употреба, за тяхната употреба трябва да съществува технологична необходимост и употребата им не бива да заблуждава потребителя и трябва да бъде от полза за него. Заблуждаването на потребителя включва, но не се ограничава до въпросите, свързани с естеството, преснотата или качеството на използваните съставки, естествения про-изход на продукта или на производствения процес, или хранителните качества на продукта, включително плодовото и зеленчуковото съдържание в него. При одоб-ряването на добавките в храните следва също така да се отчитат и други фактори от значение за разглеждания въп-рос, включително такива, които касаят обществените наг-ласи, икономиката, традициите, нравствените норми и околната среда, принципа на предохранителните мерки и възможността за упражняване на контрол. Във връзка с употребата и максималното количество добавка в храната следва да се взема предвид поемането на същата от други източници и излагането на специални групи потребители (напр. алергични потребители) на влиянието й.

от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разреш-ителна процедура за добавките в храните, ензимите в хра-ните и ароматизантите в храните (4).
(11) Съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския пар-ламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (5), Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът") трябва да бъде консултиран по въпросите, които биха могли да засегнат общественото здраве.
(12) По отношение на добавки в храните, попадащи в прилож-ното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (6), следва да бъде издадено разрешение както в съответствие със посоче-ния регламент, така и съгласно настоящия регламент.(8) Добавките в храните трябва да отговарят на одобрените спе-
цификации, които следва да включват необходимата
информация за адекватно идентифициране на добавката в
храната, включително на произхода й, и да описват прием-
ливите критерии за чистота. Разработените на предишен
етап спецификации за добавки в храни, включени в Дирек-
тива 95/31/ЕО на Комисията от 5 юли 1995 г. за устано-
вяване на специфични критерии за чистота на
подсладителите, предназначени за влагане в храни (1),
Директива 95/45/ЕО на Комисията от 26 юли 1995 г. за
определяне на специфични критерии за чистота на оцве-
тителите, които са предназначени за влагане в храни (2), и
Директива 96/77/ЕО на Комисията от 2 декември 1996 г.
за определяне на специфични критерии за чистота на добав-
ките в храните, различни от оцветителите и подсла-
дителите (3), следва да се запазят до вписването на
съответните добавки в приложенията към настоящия рег-
ламент. В този момент спецификациите, свързани с такива
добавки, следва да бъдат уредени с регламент. Тези специ-
фикации следва да бъдат пряко свързани с добавките, вкл-
ючени в общностните списъци в приложенията към
настоящия регламент. Отчитайки обаче комплексния
характер и същност на такива спецификации, от съображе-
ния за яснота същите не следва да бъдат включвани като
такива в общностните списъци, а да бъдат уредени в един
или повече отделни регламенти.
(9) Някои добавки в храни са разрешени за специфична упо-
треба при някои одобрени енологични практики и обра-
ботки. Употребата на тези добавки в храни следва да е в
съответствие с настоящия регламент и със специалните раз-
поредби, предвидени в приложимото общностно
законодателство.
(10) С цел осигуряване на хармонизация, оценката на риска и одобряването на добавките в храните следва да се извър-шват в съответствие с процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) №1331/2008на Европейския парламент и на Съвета
(1) ОВL 178, 28.7.1995 г., стр. 1.
(2) ОВL 226, 22.9.1995 г., стр. 1.
(3) ОВL 339, 30.12.1996 г., стр. 1.

(13) Добавки в храните, които вече са одобрени съгласно нас-тоящия регламент и приготвени чрез производствени методи или употреба на изходни материали, значително различаващи се се от тези, включени в оценката на риска от Органа или от предвидените в спецификациите, следва да бъдат предадени за оценка от Органа. „Значително разли-чаващи се" би могло да означава, inter alia, промяна в про-изводствения метод от извличане от растение до производство чрез ферментация с използване на микроор-ганизъм или генетична модификация на първоначалния микроорганизъм, промяна в изходните материали или про-мяна в размера на частиците, включително използването на нанотехнология.
(14) Добавките в храните следва да се държат под непрекъснато наблюдение и трябва да се подлагат на нова оценка, когато е необходимо, предвид промените в условията на употреба и новата научна информация. При необходимост, Коми-сията следва да обсъди подходящо действие съвместно с държавите-членки.
(15) Държавите-членки, запазили към 1 януари 1992 г. забрани за употребата на някои добавки в някои специфични храни, считани за традиционни и произвеждани на територията им, следва да могат да продължат да прилагат тези забрани. Освен това що се отнася до продукти като „Feta" или „Salame cacciatore", настоящият регламент не следва да засяга по-ограничаващите норми, свързани с употребата на някои наименования съгласно Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г.относно закрилата на географ-ски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (7) и Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хра-нителни продукти с традиционно специфичен характер (8).
(4) Вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.
(5) ОВL 31, 1.2.2002 г.,стр. 1.
(6) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(7) ОВL 93, 31.3.2006 г., стр. 12.
(8) ОВL 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

L 354/18

Официален вестник на Европейския съюз

31.12.2008 г.(16) Ако не подлежи на допълнителни ограничения, освен чрез
директно влагане, дадена добавка може да присъства в
храна в резултат на пренасяне от съставка, в която нали-
чието на добавката е разрешено, при условие че количе-
ството добавка в крайния хранителен продукт не надвишава
това, което би било внесено чрез употреба на съставката
при подходящи технологични условия и добри производ-
ствени практики.
(17) За добавките в храните продължават да се прилагат общите
задължения за етикетиране, предвидени в Директива
2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на
държавите-членки относно етикетирането, представянето и
рекламата на храните (1), и в зависимост от случая, в Регла-
мент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 1830/2003
на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември
2003 г. относно проследяването и етикетирането на гене-
тично модифицирани организми и проследяването на
храни и фуражи от генетично модифицирани продукти (2).
Освен това настоящият регламент следва да включва спе-
циални разпоредби относно етикетирането на добавки в
храни, продавани като такива на производителите или на
крайните потребители.
(18) Подсладителите, разрешени съгласно настоящия регламент,
може да бъдат използвани като трапезни подсладители,
продавани директно на потребителите Производителите на
подобни продукти следва да предоставят на потребителя,
чрез подходящи средства, необходимата информация за
употребата на продукта по безопасен начин. Тази информа-
ция може да бъде предоставена по няколко начина, вкл-
ючително върху етикетите на продуктите, на интернет
страници, чрез линии за информация за потребителите или
при пунктовете за продажба. С оглед приемането на една-
къв подход по отношение на изпълнението на това изиск-
ване, може да е необходимо да се изготвят насоки на
общностно равнище.
(19) Мерките, необходими за прилагане на настоящия регла-
мент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение
1999/468/ЕОнаСъветаот 28 юни 1999 г. заустановяване
на условията и реда за упражняване на изпълнителните
правомощия, предоставени на Комисията (3).
(20) По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени
правомощия за изменение на приложенията към настоящия
регламент и за приемане на подходящи преходни мерки.
Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени
да изменят несъществени елементи от настоящия регламент,
включително чрез допълването му с нови несъществени
елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с про-
цедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5 а на
Решение 1999/468/ЕО.
(21) По причини за ефективност сроковете, които обикновено са
приложими в рамките на процедурата по регулиране с
контрол, следва да бъдат съкратени при приемането на
някои изменения на приложения II и III по отношение на
вещества, получили разрешение съгласно друг акт на общ-
ностното право, както и по отношение на каквито и да
били подходящи преходни мерки, свързани с тези вещества.
(1) ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.
(2) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.
(3) ОВL 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(22) За да се развие и актуализира законодателството на Общ-ността относно добавките в храните по пропорционален и ефективен начин, е необходимо да се събират данни, да се обменя информация и координира работата между държавите-членки. За тази цел може да е полезно да се предприемат проучвания по конкретни въпроси с оглед улесняване на процеса на вземане на решения. Уместно е тези проучвания да бъдат финансирани от Общността в рамките на бюджетната процедура. Финансирането на такива мерки е обхванато от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуря-ване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (4).
(23) Държавите-членки следва да упражняват официален конт-рол, за да осигурят спазването на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 г.
(24) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно устано-вяване на общностни правила относно добавките в храните, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може, в интерес на един-ството на пазара и високото ниво на защита на потребите-лите, да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с прин-ципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необхо-димото за постигането на тази цел.
(25) След приемането на настоящия регламент, Комисията, под-помагана от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, следва да преразгледа всички изда-дени разрешения по отношение на критериите, различни от тези, отнасящи се за безопасността, като например тези за приема, технологичната необходимост и риска от заблужде-ние на потребителя. Всички добавки в храните, които да продължат да бъдат разрешени в Общността, следва да бъдат прехвърлени в общностните списъци в приложения II и III към настоящия регламент. Приложение III към настоя-щия регламент следва да бъде допълнено с другите добавки в храните, използвани в добавки в храните и ензими, както и с носителите на хранителни вещества и с условията за употребата им в съответствие с Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна про-цедура за добавките в храните, ензимите в храните и аро-матизантите в храните]. За да се осигури подходящ преходен период, разпоредбите на приложение III, раз-лични от тези, отнасящи се до носителите на добавки в хра-ните и добавките в храните в ароматизантите, не следва да се прилагат до 1 януари 2011 г.
(26) До изготвянето на бъдещите общностни списъци с добавки в храните, е необходимо да се предвиди опростена проце-дура, позволяваща актуализирането на настоящите списъци с добавки в храните, съдържащи се в съществуващите директиви.
(4) ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

31.12.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

L 354/19(27) Без да се засягат резултатите от преразглеждането, посочено в съображение 25, в рамките на една година след приема-нето на настоящия регламент Комисията следва да изработи програма за оценка, с помощта на която Органът да направи нова оценка на безопасността на вече одобрените в Общ-ността добавки в храните. Тази програма следва да опре-дели нуждите и последователността на приоритети, съгласно които ще бъдат разглеждани одобрените добавки в храните.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 1 Предмет(28) Настоящият регламент отменя и заменя следните законода-телни актове: Директива на Съвета от 2 3 октомври 19 6 2 г. за сближаване на правилата на държавите-членки относно оцветители, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека (1), Директива 65/66/ЕИО на Съвета от 2 6 януари 1965 г. за определяне на специфични крите-рии за чистота на консерванти, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека (2), Дирек-тива 78/663/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. за опреде-ляне на специфични критерии за чистота на емулгатори, стабилизатори, сгъстители и желиращи вещества, предназ-начени за влагане в храни (3), Директива 78/664/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. за определяне на специфични критерии за чистота на антиоксиданти, които могат да бъдат влагани в храни, предназначени за консумация от човека (4), Първа Директива 81/712/ЕИО на Комисията от 28 юли 1981 г. за установяване на методите за анализ в Общността за контрола на критериите за чистота на някои хранителни добавки (5), Директива 89/107/ЕИО на Съвета от 21 декември 19 8 8 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно хранителни добавки, разре-шени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека (6), Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно подсладители за влагане в храни (7), Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно оцвети-тели за влагане в храни (8), Директива 9 5/2/ЕО на Европей-ския парламент и на Съвета от 2 0 февруари 19 9 5 г. относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладите-ли (9), Решение № 292/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 г. за оставяне в сила на националните закони, които забраняват влагането на някои добавки в производството на някои специални храни (10), и Решение 2002/247/ЕО на Комисията от 27 март 2002 г. за преустановяване на пускането на пазара и вноса на желео-бразни захарни изделия, съдържащи добавката в хра-ната Е 425 коняк (11). Уместно е обаче някои разпоредби на тези законодателни актове да останат в сила през преходен период, който да осигури време за изготвянето на общност-ните списъци в приложенията към настоящия регламент,
(1) ОВ 115, 11.11.1962 г.,стр. 2645/62.
(2) ОВL 22, 9.2.1965 г., стр. 373.
(3) ОВL 223, 14.8.1978 г.,стр. 7.
(4) ОВL 223, 14.8.1978 г.,стр. 30.
(5) ОВL 257, 10.9.1981 г.,стр. 1.
(6) ОВ L 40, 11.2.1989 г.,стр. 27.
(7) ОВL 237, 10.9.1994 г.,стр. 3.
(8) ОВL 237, 10.9.1994 г.,стр. 13.
(9) ОВL 61, 18.3.1995 г.,стр. 1.
(10) ОВ L 48, 19.2.1997 г.,стр. 13.
(11) ОВ L 84, 28.3.2002 г., стр. 69.

Настоящият регламент определя правила относно добавките в хра-ните, използвани в храните, за да се осигури ефективното функ-циониране на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо ниво на опазване на човешкото здраве и високо ниво на защита на потребителите, включително защитата на интересите на потребителите и лоялните практики в търговията с храни, като отчита, където е уместно, отчита опазването на околната среда.
За тази цел настоящият регламент предвижда:
а) общностни списъци с одобрени добавки в храните, както е
посочено в приложения II и III;
б) условия за употреба на добавки в храните в храни, вкл-
ючително в добавките в храните и в ензимите в храните,
обхванати от Регламент (ЕО) № 1332/2008 [относно ензим-
ите в храните], и в ароматизантите в храните, обхванати от
Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите в
храни и определени хранителни съставки с ароматични свой-
ства за влагане във или върху храни (12);
в) правила за етикетирането на добавки в храните, продавани
като такива.
Член2 Приложно поле
1. Настоящият регламент се прилага за добавките в храните.
2. Настоящият регламент не се прилага за следните вещества,
освен ако не са използвани като добавки в храните:
а) спомагателни вещества;
б) вещества, използвани за растителна защита и за защита на рас-
тителни продукти в съответствие с правилата на Общността,
отнасящи се до здравето на растенията;
в) вещества, влагани в храни като хранителни вещества;
г) вещества, използвани за преработка на водите, предназначени
за консумация от човека, и попадащи в приложното поле на
Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година за
качеството на водите, предназначени за консумация от
човека (13);
(12) Вж стр. 34 от настоящия брой на Официален вестник.
(13) ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.

L 354/20

Официален вестник на Европейския съюз

31.12.2008 г.д) ароматизанти, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1334/2008 [относно ароматизантите в храните и някои хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във и върху храни].
3. Настоящият регламент не се прилага за ензимите в храните,
попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1332/2008
[относно ензимите в храните], считано от датата на приемане на
общностния списък на ензими в храните в съответствие с член 17
от същия регламент.
4. Настоящият регламент се прилага, без да се засягат специал-
ните общностни правила относно употребата на добавки в храните:
а) в специфични храни;
б) за цели, различни от тези, обхванати от настоящия регламент.

v) базите за дъвки;
vi) белият или жълтият декстрин, печеното или декстрин-изираното нишесте, нишестето, модифицирано чрез киселинно или алкално третиране, избеленото нишесте, физически модифицираното нишесте и нишестето, тре-тирано с амилолитични ензими;
vii) амониевият хлорид;
viii) кръвната плазма, хранителният желатин, протеиновите хидролизати и техните соли, млечният протеин и глутенът;
ix) аминокиселините и техните соли, различни от глутами-нова киселина, глицин, цистеин и цистин и техните соли, които не изпълняват технологична функция;Член 3 Определения
1. За целите на настоящия регламент се прилагат определе-
нията, установени в регламенти (ЕО) № 178/2002 и (ЕО)
№1829/2003.
2. За целите на настоящия регламент се прилагат също след-
ните определения:
а) „добавка в храната" означава всяко вещество, което обикно-вено не се консумира самостоятелно като храна и не се изпол-зва като характерна съставка на храни, независимо дали притежава хранителна стойност или не, и чието целенасочено влагане с технологична цел в храни на етапа на тяхното про-изводство, преработка, приготвяне, обработка, опаковане, транспортиране или съхранение води или може да се счита, че води, до прякото или непряко превръщане натова вещество или на вторичните му продукти в съставна част на тези храни;
Следните вещества не се считат за добавки в храните:
i) монозахаридите, дизахаридите или олигозахаридите и храните, съдържащи тези вещества, използвани заради подслаждащите си свойства;
ii) изсушените или концентрирани храни, включително ароматизанти, добавени по време на производството на съставни храни заради ароматичните им, вкусови или хранителни свойства, към които се прибавя вторичен оцветяващ ефект;
i) веществата, които влизат в състава на материали за покритие или глазиране, не са част от храни и не са пред-назначени за консумация заедно с тези храни;
iv) продуктите, съдържащи пектин и получени от суха пресована ябълкова маса или кори от цитрусови плодове или дюли, или от смес от тях чрез действието на разре-дена киселина, последвано от частична неутрализация с натриеви или калиеви соли („течен пектин");

ч) казеинатите и казеинът; xi) инулинът;
б) „спомагателно вещество" означава всяко вещество, което:
i) не се консумира самостоятелно като храна;
ii) се използва целенасочено при преработката на суровини, храни или техните съставки за постигането на определена технологична цел по време на обработката или преработ-ката; и
i) може да доведе до нецеленасоченото, но технически неизбежно наличие на остатъци от това вещество или на неговите производни в крайния продукт, при условие че тези остатъци не представляват риск за здравето и нямат технологичен ефект върху крайния продукт;
в) „функционален клас" означава една от посочените в приложе-
ние I категории, основаваща се на технологичната функция,
която добавката в храната изпълнява в храната;
г) „непреработена храна" означава храна, която не е била под-
ложена на никаква преработка, водеща до чувствително изме-
нение на първоначалното състояние на храната, по смисъла на
което не се считат за водещи до чувствителна промяна след-
ните операции: делене, отделяне, отрязване, обезкостяване,
кълцане, дране, кастрене, белене, смилане, рязане, измиване,
почистване от жили, дълбоко замразяване, замразяване,
охлаждане, стриване, излющване, опаковане или
разопаковане;
д) „храна без добавени захари" означава храна, в която няма:
i) добавени монозахариди или дизахариди;
ii) всяка добавена храна, съдържаща монозахариди или дизахариди, използвани заради подслаждащите си свойства;

31.12.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

L 354/21е) „нискоенергийна храна" означава храна, чиято енергийна стойност е намалена с поне 30 % в сравнение с тази на пър-воначалната храна или на подобен продукт;

Член 6
Общи условия за включване и употреба на добавки в храните в общностните списъциж) „трапезен подсладител" означава изделие, изготвено от одоб-рени подсладители, което може да съдържа други добавки в храните и/или хранителни съставки, и е предназначено да бъде продавано на крайния потребител като заместител на захарта;

1. Добавка в храната може да бъде включена в общностните списъци в приложения II и III, само ако отговаря на следните усло-вия и където е уместно, на други легитимни фактори, включително фактори, свързани с околната среда:з) „quantum satis" означава, че не е определено максимално количество в цифри и веществата се използват в съответствие с добрите производствени практики при количество, не по-високо от необходимото за постигане на целта, за която е предназначена, и при условие че не води до заблуждаване на потребителя.

а) тя не поражда, предвид наличните научни доказателства, опасност за здравето на потребителите на предлаганото коли-чество на употреба;
б) наличие на основателна технологична необходимост, която не може да бъде удовлетворена с други икономически и техно-логично осъществими методи;ГЛАВА II ОБЩНОСТНИ СПИСЪЦИ С ОДОБРЕНИ ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ
Член 4 Общностни списъци на добавки в храните

в) употребата й не води до заблуждаване на потребителя.
2. За да бъде включена в общностните списъци в приложе-ния II и III, добавката в храната трябва да носи предимства и ползи за потребителя и поради това да служи за една или повече от след-ните цели:1. Само добавките в храните, включени в общностния списък в приложение II, могат да бъдат пуснати на пазара като такива и да бъдат използвани в храни при посочените в приложението условия за употреба.
2. Само добавките в храните, включени в общностния списък в приложение III, могат да бъдат използвани в добавки в храните, ензими в храните и ароматизанти в храните при посочените в при-ложението условия за употреба.
3. Списъкът с добавките в храните в приложение II се изготвя на базата на категориите храни, към които те могат да бъдат добавени.
4. Списъкът с добавките в храните в приложение III сe изготвя на базата на добавките в храните, ензимите в храните, ароматизан-тите в храните и хранителните вещества или категориите такива вещества, към които те могат да бъдат добавени.
5. Добавките в храните съответстват на посочените в член 14 спецификации.

а) да запазва хранителните качества на храната;
б) да осигурява необходимите съставки или компоненти за про-
изводството на храни, предназначени за групи потребители
със специални хранителни нужди;
в) да увеличава възможността за запазване на качеството или устойчивостта на дадена храна или да подобрява органолеп-тичните й свойства, при условие че не променя естеството, същността или качеството на храната по начин, който води до заблуждение на потребителя;
г) да подпомага производството, преработката, приготвянето, обработката, опаковането, транспортирането или съхране-нието на храните, включително на добавките в храните, енз-имите в храните и ароматизантите в храните, при условие че не служи за прикриване на последиците от използването на некачествени суровини или неподходящи методи или тех-ники, включително на нехигиенични такива, по време на извършването на която и да било от тези операции.Член 5
Забрана на добавки в храните и/или храни, неотговарящи на изискванията
Никой не може да пуска на пазара добавка в храната или храна, в която се съдържа такава добавка в храна, ако употребата на добав-ката в храната не отговаря на изискванията на настоящия регламент.

3. Чрез дерогация от параграф 2, буква а) добавка в храната, понижаваща хранителните качества на дадена храна, може да бъде включена в общностния списък в приложение II, при условие че:
а) храната не се явява основна съставна част на нормален хра-
нителен режим; или
б) добавката в храната е необходима за производството на храни,
предназначени за групи потребители със специални храни-
телни нужди.

L 354/22

Официален вестник на Европейския съюз

31.12.2008 г.Член 7 Специални условия за подсладители
Добавка в храната може да бъде включена във функционален клас „подсладители" в общностния списък в приложение II, само ако, освен че служи за една или повече от целите, определени в член 6, параграф 2, служи също така и за една или няколко от следните цели:

Член 10
Съдържание на общностните списъци на добавки в храните
1. Добавка в храната, която отговаря на условията, предвидени в членове 6, 7 и 8, може, в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване на обща разреш-ителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], да бъде включена във:а) заместване на захари при производството на нискоенергийни
храни, храни, които не предизвикват кариес, или храни без
добавени захари, или
б) заместване на захари, където това позволява удължаване на
срока на съхранение на храната, или
в) производство на храни, предназначени за специфична храни-
телна употреба съгласно член 1, параграф 2, буква а) от
Директива 89/398/ЕИО.
Член8 Специални условия за оцветители
Добавка в храната може да бъде включена във функционален клас „оцветители" в общностния списък в приложение II, само ако, освен че служи за една или повече от изброените в член 5, параг-раф 2 цели, се използва също така и за една или няколко от след-ните цели:
а) възстановяване на първоначалния вид на храна, чийто цвят е бил засегнат при преработката, съхранението, опаковането и разпространението, и по този начин е бил нарушен добрият външен вид;
б) придаване на по-привлекателен вид на храната;

а) общностния списък в приложение II към настоящия регла-
мент; и/или
б) общностния списък в приложение III към настоящия
регламент.
2. Вписването за добавка в храната в общностните списъци в
приложения II и III посочва:
а) наименованието на добавката в храната и нейния Е-номер;
б) храните, към които може да бъде добавена добавката в
храната;
в) условията, при които може да бъде използвана добавката в
храната;
г) ако е уместно, наличието на ограничения върху пряката про-
дажба на добавката в храната на крайния потребител.
3. Общностните списъци в приложения II и III се изменят в
съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО)
№ 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура
за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в
храните].
Член 11 Количества на употреба на добавките в хранитев) оцветяване на иначе безцветна храна.

1. При определянето на условията за употреба, посочени в член 10, параграф 2, буква в):Член 9 Функционални класове на добавките в храните
1. Добавките в храните могат да бъдат включени в приложе-
ния II и III в някой от функционалните класове, посочени в при-
ложение I, на базата на основната си технологична функция.
Поставянето на добавка в храната в някой от функционалните кла-сове не изключва използването й за няколко цели.
2. При необходимост, отчитайки научния прогрес или техно-
логичното развитие, мерките, предназначени за изменение на несъ-
ществени елементи от настоящия регламент, свързани с
допълнителни функционални класове, които могат да бъдат доба-
вени към приложение I, се приемат в съответствие с процедурата
по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 3.

а) количеството на употреба се установява на най-ниското ниво,
необходимо за постигането на желания ефект;
б) количествата отчитат:
i) допустимия дневен прием или равностойно количество, установени за добавката в храната, и нейният вероятен дневен прием от всички източници;
ii) когато добавката в храната се използва в храни, консуми-рани от специални групи потребители, възможният дне-вен прием на добавката в храната от потребителите в тези групи.
2. Където е целесъобразно, не се фиксира цифрово изражение на максималното количество на добавката в храната (quantum satis). В такъв случай добавката в храната се използва в съответ-ствие с принципа „quantum satis".

31.12.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

L 354/233. Максималните количества на добавките в храните, устано-вени в приложение II, се прилагат за храни във вида, в който се продават, освен ако не е посочено друго. Чрез дерогация от този принцип, за изсушените и/или концентрирани храни, които трябва да бъдат възстановени, максималните количества се прила-гат към храната, възстановена съгласно инструкциите върху ети-кета, като се вземе под внимание минималният коефициент на разреждане.
4. Максималните количества за оцветителите, установени в приложение II, се прилагат за количествата оцветяващо вещество, съдържащо се в оцветяващия препарат, освен ако не е посочено друго.
Член 12
Промени в производствения процес или в изходните
материали на добавка в храната, която вече е включена в
общностен списък
Когато дадена добавка в храната вече е включена в общностен спи-сък, но настъпи значителна промяна в използваните производ-ствени методи или в изходни материали, илиима промяна в размера на частиците, например с помощта на нанотехнология, добавката в храната, приготвеначрез тези нови методи или от тези нови материали, се счита за различна добавка, и преди тя да може да бъде пусната на пазара, се изисква ново вписване в общност-ните списъци или промяна на спецификациите.
Член 13
Добавки в храната, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003
1. Добавка в храната, попадаща в приложното поле на Регла-мент (ЕО) № 1829/2003, може да бъде включена в общностните списъци в приложения II и III съгласно настоящия регламент, само когато за нея е издадено разрешение в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1829/2003.

ГЛАВА III УПОТРЕБА В ХРАНИ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ
Член 15 Употреба на добавки в храните в непреработени храни
Добавките в храните не се използват в непреработени храни, освен ако такава употреба не е специално предвидена в приложение II.
Член 16
Употреба на добавки в храните в храни за кърмачета и малки деца
Съгласно Директива 89/398/ЕИО, добавки в храните не се изпол-зват в храни за кърмачета и малки деца, включително в диетични храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца, освен когато това не е изрично предвидено в при-ложение II към настоящия регламент.
Член 17 Употреба на оцветители за маркировка
Само оцветители за храни от списъка в приложение II към настоя-щия регламент могат да бъдат използвани за здравна маркировка съгласно Директива 91/497/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно изменение и консолидиране на Директива 64/433/ЕИО относно здравни проблеми, засягащи търговията с прясно месо в рамките на Общността и с цел включване в обхвата й на произ-водството и предлагането на пазара на прясно месо (1) и за друга задължителна маркировка на месни продукти, за декоративно оцветяване на яйца и за поставяне на печат върху яйца съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2).2. Когато добавка в храната, която вече е включена в общност-ния списък, е произведена от различен източник, попадащ в при-ложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не се изисква ново разрешение съгласно настоящия регламент, ако за новия източник е издадено разрешение в съответствие с Регламент (ЕО) №1829/2003,и добавката в храната отговаря на спецификациите, установени съгласно настоящия регламент.
Член 14 Спецификации на добавките в храните
Спецификациите на добавките в храните, свързани по-специално с произхода, с критериите за чистота и с всяка друга необходима информация, се приемат при първото включване на добавката в храната в общностните списъци в приложения II и III в съответ-ствие с процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните].

Член 18 Принцип на пренасянето
1. Разрешено е наличието на добавка в храната:
а) в съставни храни, различни от посочените в приложение II, до
степента, до която е допустимо наличието на добавка в хра-
ната в една от съставките на съставната храна;
б) в храна, към която е вложена добавка в храната, ензим в хра-
ната или ароматизант в храната, когато добавката в храната:
i) е разрешена за употреба в добавката в храната, хран-ителния ензим или ароматизанта в храната в съответствие с настоящия регламент, и
(1) ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 69.
(2) ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

L 354/24

Официален вестник на Европейския съюз

31.12.2008 г.ii) е пренесена в храната чрез добавката в храната, хран-ителния ензим или ароматизант, и
i) не изпълнява технологична функция в крайния храните-лен продукт;
в) в случай че храната е предназначена за употреба само при приготвянето на съставна храна — до степен, до която състав-ната храна съответства на разпоредбите на настоящия регламент.
2. Параграф 1 не се прилага за храни за кърмачета, преходни
храни, преработени храни на зърнена основа, бебешки храни и
диетични храни, предназначени за кърмачета и малки деца за спе-
циални медицински цели, посочени в Директива 89/398/ЕИО,
освен когато това е изрично предвидено.
3. Когато добавка в храната в ароматизант в храната, добавка в
храната или ензим в храната е добавена към храна и изпълнява
технологична функция в тази храна, тя се счита за добавка в хра-
ната към тази храна, а не за добавка в храната към добавените аро-
матизант, добавка в храната или ензим в храната, и в такъв случай
трябва да отговаря на предвидените условия за употреба на съот-
ветната храна.
4. Без да се засяга параграф 1, наличието на добавка в храната,
използвана като подсладител, е разрешено в многокомпонентна
храна без добавени захари, в нискоенергийна многокомпонентна
храна, в многокомпонентни диетични храни, предназначени за
нискокалорични диети, в многокомпонентни храни, които не
предизвикват кариеси, и в многокомпонентна храна с удължен
срок на съхранение, при условие че подсладителят е разрешен за
употреба в една от съставките на многокомпонентната храна.
Член 19 Тълкувателни решения

ГЛАВА IV ЕТИКЕТИРАНЕ
Член 21
Етикетиране на добавки в храните, които не са предназначени за продажба на крайния потребител
1. Добавки в храните, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, продавани поотделно или смесени помежду си и/или с други съставки на храни, както са определени в член 6, параграф 4 от Директива 2000/13/ЕО, могат да бъдат предлагани на пазара само ако са етикетирани съгласно член 22 от настоящия регламент по лесно видим, ясно четлив и незаличим начин. Информацията се дава на език, лесно разбираем за купувачите.
2. На своя територия държавата-членка, в която продуктът се предлага на пазара, може, в съответствие с Договора, да предвиди информацията, предвидена в член 22, да бъде предоставяна на един или повече официални езици на Общността, които се опре-делят от тази държава-членка. Това не изключва възможността информацията да бъде дадена на няколко езика.
Член 22
Общи изисквания за етикетиране на добавки в храните,
които не са предназначени за продажба на крайния
потребител
1. Когато добавки в храните, които не са предназначени за про-дажба на крайния потребител, се продават поотделно или смесени помежду си и/или с други хранителни съставки, и/или с други вещества, добавени към тях, тяхната опаковка или контейнери съдържат следната информация:При необходимост, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 2, може да бъде решено дали:
а) определена храна спада към категория храни, посочена в при-ложение II; или

а) наименованието и/или Е-номера, установен в настоящия рег-ламент за всяка добавка в храната, или търговско описание, включващо наименованието и/или Е-номера на всяка добавка в храната;б) добавка в храната, посочена в приложения II и III и разрешена
„quantum satis", се използва в съответствие с критериите,
посочени в член 11, параграф 2; или
в) дадено вещество съответства на определението за добавка в
храната в член 3.

б) указанието „за храни" или „ограничена употреба в храни", или по-конкретно посочване за предвидената им употреба в храни;
в) при необходимост, специални условия на съхранение и/или употреба;Член 20 Традиционни храни
Държавите-членки, изброени в приложение IV, могат да продъл-жат да налагат забрана за употребата на определени категории добавки в храните в традиционните храни, произвеждани на тяхна територия, изброени в приложението.

г) маркировка за идентифициране на партидата или групата партиди;
д) инструкции за употреба, ако липсата на такива би попречила правилната употреба на добавката в храната;
е) име или търговско наименование и адрес на производителя, опаковчика или продавача;

31.12.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

L 354/25ж) указание за максималното количество на всеки компонент или група компоненти, подлежащи на количествено ограни-чение в храната, и/или подходяща информация на ясен и лесно разбираем език, позволяваща на купувача да спази нас-тоящия регламент или други приложими законодателни актове на Общността; когато еднакво количествено ограниче-ние се прилага за група компоненти, използвани поотделно или комбинирано, комбинираният процент може да бъде представен с една цифра; количественото ограничение се изра-зява числова или чрез принципа „quantum satis";
з) нетно количество;

предлагани на пазара, само ако върху опаковката им е посочена следната информация:
а) наименованието и Е-номерът, предвиден в настоящия регла-мент за всяка добавка в храната, или търговско описание, вкл-ючващо наименованието и Е-номера на всяка добавка в храната.
б) указанието „за храни" или „ограничена употреба в храни", или по-конкретно посочване на предвидената им употреба в храни.и) минимален срок на трайност или годност;
й) когато е уместно, информация относно добавка в храната или други вещества, посочени в настоящия член и изброени в при-ложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО по отношение на обозначението на съставките в хранителните продукти.
2. Когато добавки в храните се продават смесени помежду си и/или с други хранителни съставки, на опаковката или контейне-рите им се поставя списък на всичките съставки в низходящ ред на тегловен процент от общото количество.

2. Чрез дерогация от параграф 1, буква а) търговското описа-ние на трапезен подсладител включва понятието „трапезен подсла-дител на основата на..", като се използва наименованието/ята на подсладителя/ите, използван/и в състава му.
3. Етикетирането на трапезен подсладител, съдържащ полиоли и/или аспартам, и/или аспартам-ацесулфамова сол, съдържа след-ните предупреждения:
а) полиоли: „прекалената консумация може да окаже слабителен ефект";3. Когато вещества (включително добавки в храните или други
хранителни съставки) са добавени към добавки в храните с цел
по-лесното им съхранение, продажба, стандартизация, разреждане
или разтваряне, на опаковките или контейнерите на съответните
добавки в храните се поставя списък на всички такива вещества в
низходящ ред на тегловен процент от общото количество.
4. Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, информацията, изиск-
вана съгласно параграф 1, букви от д) до ж) и параграфи 2 и 3,
може да се отрази само в отнасящите се до пратката документи,
които се представят предварително или едновременно с достав-
ката, при условие че указанието „не за продажба на дребно" е
изписано на лесно видима част от опаковката или контейнера на
въпросния продукт.

б) аспартам/аспартам-ацесулфамова сол: „съдържа източник на фенилаланин".
4. Производителите на трапезен подсладител предоставят на потребителите, чрез подходящи средства, необходимата информа-ция за безопасната му употреба. Насоките за прилагането на нас-тоящия параграф се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 3.
5. За информацията, предвидена в параграфи 1—3 от настоя-щия член, се прилага съответно член 13, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО.5. Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, когато добавки в хра-ните се доставят в цистерни, цялата информация може да се отрази в придружаващите документи, които се отнасят до пратката и се предоставят при доставката.

Член 24
Изисквания за етикетиране на храни, съдържащи някои оцветители за храниЧлен 23
Етикетиране на добавки в храните, предназначени за продажба на крайния потребител
1. Без да се засягат Директива 2000/13/ЕО, Директива 89/396/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която при-надлежи даден хранителен продукт (1) и Регламент (ЕО) № 1829/2003 г., добавки в храните, продавани поотделно или смесени помежду си и/или с други хранителни съставки и пред-назначени за продажба на крайния потребител, могат да бъдат
)ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 21.


1. Без да се засяга Директива 2000/13/ЕО, етикетирането на
храни, съдържащи оцветителите за храни от списъка в приложе-
ние V към настоящия регламент, включва допълнителната инфор-
мация, посочена в същото приложение.
2. По отношение на информацията, предвидена в параграф 1 от
настоящия член, се прилага съответно член 13, параграф 2 от
Директива 2000/13/ЕО.
3. При необходимост, предвид научния прогрес или техничес-кото развитие, приложение V се изменя чрез мерки, предназна-чени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

L 354/26

Официален вестник на Европейския съюз

31.12.2008 г.Член 25 Други изисквания за етикетиране

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се взе-мат предвид разпоредбите на член 8 от него.Членове 21, 22, 23 и 24 се прилагат, без да се засягат по-подробните и по-изчерпателни законови, подзаконови или административни разпоредби относно мерките и теглилките или приложими към представянето, класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества и препарати, или приложими към транспортирането на такива вещества и препарати.

4. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б) и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.ГЛАВА V ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛАГАНЕ
Член 26 Задължение за предоставяне на информация
1. Производител или ползвателят на добавка в храната е длъ-
жен да информира незабавно Комисията за всяка нова научна или
техническа информация, която би могла да повлияе на оценката на
безопасността на добавката в храната.
2. Производител или ползвател на добавка в храната инфор-
мира Комисията, по нейно искане за действителната употреба на
добавката в храната. Комисията предоставя тази информация на
разположение на държавите-членки.
Член 27 Мониторинг на приема на добавки в храните
1. Държавите-членки поддържат системи за мониторинг на потреблението и употребата на добавки в храните чрез основан на риска подход и докладват на подходящи периоди констатациите си на Комисията и на Органа.
2. След консултация с Органа, съгласно процедурата по регу-лиране, посочена в член 28, параграф 2, може да бъде приета обща методология за събиране на информация от страна на държавите-членки относно приема на добавки в храните в Общността.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параг-раф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съот-ветно на 2 месеца, 2 месеца и 4 месеца.
Член 29 Общностно финансиране на хармонизирани политики
Правното основание за финансирането на мерките, произтичащи от настоящия регламент, е член 66, параграф 1, буква в) от Регла-мент (ЕО) № 882/2004.
ГЛАВА VI ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 30 Изготвяне на общностни списъци с добавки в храните
1. Добавки в храните, разрешени за употреба в храни съгласно Директиви 94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО, така както са изме-нени на основание член 31 от настоящия регламент, и условията им за употреба, се включват в приложение II към настоящия рег-ламент след проверка на тяхното съответствие с членове 6, 7 и 8 от него. Мерките относно включването на тези добавки в прило-жение II, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4. Проверката не включва извършване на нова оценка на риска от Органа. Про-верката приключва не по-късно от 20 януари 2011 г.
Добавките в храните и употребите им, които вече не са необхо-дими, не се включват в приложение II.Член 28 Комитет
1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по храни-
телната верига и здравето на животните.
2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат чле-
нове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид раз-
поредбите на член 8 от него.

2. Добавки в храните, разрешени за употреба в добавки в хра-ните с Директива 95/2/ЕО, и условията им за употреба се включ-ват в част 1 от приложение III към настоящия регламент след проверка на тяхното съответствие с член 6 от настоящия регла-мент. Мерките относно включването на такива добавки в прило-жение III, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4. Проверката не включва извършване на нова оценка на риска от Органа. Про-верката приключва не по-късно от 20 януари 2011 г.Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Добавките в храните и употребите им, които вече не са необхо-дими, не се включват в приложение III.

31.12.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

L 354/273. Добавки в храните, разрешени за употреба в ароматизанти в
храните с Директива 95/2/ЕО, и условията им за употреба се вкл-
ючват в приложение III, част 4 към настоящия регламент след про-
верка на тяхното съответствие с член 6 от настоящия регламент.
Мерките относно включването на такива добавки в приложе-
ние III, предназначени да изменят несъществени елементи от нас-
тоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по
регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4. Проверката
не включва извършване на нова оценка на риска от Органа. Про-
верката приключва не по-късно от 20 януари 2011 г.
Добавките в храните и употребите им, които вече не са необхо-дими, не се включват в приложение III.
4. Спецификациите на добавки в храните в приложното поле
на параграфи 1—3 от настоящия член се приемат в съответствие с
Регламент на ЕО № 1331/2008 [за установяване на обща разреш-
ителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и
ароматизантите в храните]* в момента, в който тези добавки в хра-
ните бъдат включени в приложенията в съответствие с посочените
параграфи.
5. Мерките относно всички подходящи преходни мерки, пред-
назначени да изменят несъществени елементи от настоящия рег-
ламент, включително чрез допълването му, се приемат в
съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в
член 28, параграф 3.
Член 31 Преходни мерки
До изготвянето на общностните списъци с добавки в храните съгласно член 30, приложенията към директиви 94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО се изменят в случаите, когато е необходимо, с мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от същите директиви и приети от Комисията в съответствие с проце-дурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.
Храни, пуснати на пазара или етикетирани преди 20 януари 2010 г., които не съответстват на разпоредбите на член 22, параг-раф 1, буква и) и параграф 4, могат да бъдат предлагани на пазара до изтичане на минималния срок на трайност или годност.
Храни, пуснати на пазара или етикетирани преди 20 юли 2010 г., които не съответстват на разпоредбите на член 24, могат да бъдат пускани на пазара до изтичане на минималния срок на трайност или годност.
Член 32 Нова оценка на одобрени добавки в храните
1. Добавки в храните, разрешени за употреба преди 20 януари
2009 г., подлежат на нова оценка на риска, която се извършва от
Органа.
2. След консултация с Органа, в срок до 20 януари 2010 г. се
приема програма за оценка на тези добавки съгласно процедурата
по регулиране, посочена в член 28, параграф 2. Програмата за
оценка се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 33 Отмяна
1. Отменят се следните актове:
а) Директива на Съвета от 23.10.1962 г. за сближаване на пра-
вилата на държавите-членки относно оцветители, разрешени
за влагане в храни, предназначени за консумация от човека;
б) Директива65/66/ЕИО;
в) Директива78/663/ЕИО;
г) Директива 78/664/ЕИО;
д) Директива81/712/ЕИО;
е) Директива89/107/ЕИО;
ж) Директива94/35/ЕО;
з) Директива94/36/ЕО;
и) Директива95/2/ЕО;
й) Решение№292/97/ЕО; к) Решение 2002/247/ЕО.
2. Позоваванията на отменените актове се тълкуват като позо-
вавания на настоящия регламент.
Член 34 Преходни разпоредби
Чрез дерогация от член 33, следните разпоредби продължават да се прилагат до приключване на прехвърлянето, съгласно член 30, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент, на добавки в храните, вече разрешени за употреба съгласно директиви 94/3 5/ЕО, 94/36/ЕОи95/2/ЕО:
а) член 2, параграфи 1, 2 и 4 от Директива 94/35/ЕО и прило-
жението към нея;
б) член 2, параграфи 1—6, 8, 9 и 10 от Директива 94/36/ЕО и
приложения I — V към нея;
в) членове 2 и 4 от Директива 95/2/ЕО и приложения I — VI
към нея.
Независимо от посоченото в буква в), разрешенията за употреба на Е 1103 инвертаза и Е 1105 лизозим, предвидени в Директива 95/2/ЕО, се отнемат считано от датата на прилагане на общност-ния списък на ензимите в храните, съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1332/2008 [относно ензимите в храните].

L 354/28 | BG | Официален вестник на Европейския съюз 31.12.2008 г.
Член 35 Той се прилага от 20 януари 2010 г.
Влизане в сила Въпреки това член 4, параграф 2 се прилага за части 2, 3 и 5 от
приложение III от 1 януари 2011 г., а член 23, параграф 4 се при-
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публи- лага от 20 януари 2011 г. Член 24 се прилага от 20 юли 2010 г.
куването му в Официален вестник на Европейския съюз. Член 31 се прилага от 20 януари 2009 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Страсбург на 16 декември 2008 г.
За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
H.-G. POTTERING B. LE MAIRE

31.12.2008 г. | BG | Официален вестник на Европейския съюз L 354/29
ПРИЛОЖЕНИЕ I Функционални класове на добавки в храните в храни и на добавки в храните в добавки в храните и в ензими в храните.
1. „Подсладители" са вещества, използвани за придаване на сладък вкус на храните, или като трапезни подсладители.
2. „Оцветители" са вещества, подсилващи или възстановяващи цвета на храната, и включващи естествени съставки на храни
и естествени източници, които обикновено не се консумират като храни и обикновено не се използват като характерни
съставки на храната. Препарати, получени от храни и други ядивни естествени изходни материали, получени посред-
ством физична и/или химична екстракция, водеща до селективна екстракция на пигментите по отношение на хранител-
ните или ароматните съставки, са оцветители по смисъла на настоящия регламент.
3. „Консерванти" са вещества, които удължават срока на съхранение на храните, като ги предпазват от разваляне, причинена
от микроорганизми, и/или ги предпазват от развитие на патогенни микроорганизми.
4. „Антиоксиданти" са вещества, които удължават срока на годност на храните, като ги предпазват от развала, причинена
от окисление, като например гранясването на мазнините и промените в цвета.
5. „Носители" са вещества, които се използват за разтваряне, разреждане, разпръскване или друго физическо изменение на
добавка в храната или ароматизант, ензим в храната, хранително и/или друго вещество, добавено към храната с храни-
телни или физиологични цели, без да променят технологичната им функция (и без самите те да имат технологично въз-
действие), за да улеснят тяхната обработка, приложение или употреба.
6. „Киселини" са вещества, които повишават киселинността на храната и/илии й придават кисел вкус.
7. „Регулатори на киселинността" са вещества, които променят или контролират киселинността или алкалността на храната.
8. „Антислепващи агенти" са вещества, които намаляват склонността на отделните частици на дадена храна да се слепват
едни с други.
9. „Антипенители" са вещества, които предотвратяват или намаляват образуването на пяна.
10. „Пълнители" са вещества, които увеличават обема на храната, без това да се отразява на енергийната й стойност.
11. „Емулгатори" са вещества, които правят възможно образуването или поддържането на хомогенна смес от две или повече
несмесими фази като олио и вода в храната.
12. „Емулгаторни соли" са вещества, които превръщат в дисперсна форма протеините, съдържащи се в сиренето, като по този
начин постигат хомогенно разпределение на мазнината и другите съставки.
13. „Втвърдители" са вещества, които правят или поддържат тъканите на плодовете и зеленчуците твърди или хрупкави, или
взаимодействат с желиращите агенти за образуване или стягане на желе.
14. „Овкусители" са вещества, които подсилват съществуващия вкус и/или аромат на храната.
15. „Пенообразуватели" са вещества, които спомагат за образуването на хомогенна дисперсия на газообразната фаза в течна
или твърда храна.
16. „Желиращи агенти" са вещества, които придават консистенция на храната чрез образуване на желе.
17. „Глазиращи агенти" (включително лубриканти) са вещества, които, приложени към външната повърхност на храната, й
придават лъскав вид или образуват предпазно покритие.
18. „Влагозадържащи агенти" са вещества, които предпазват храната от изсушаване, като я предпазват от въздействието на
въздух с ниска влажност или подпомагат разтварянето на прахообразен материал във водна среда.

L 354/30 | BG | Официален вестник на Европейския съюз 31.12.2008 г.
19. „Модифицирани нишестета" са вещества, получени чрез една или повече химически обработки на хранителни нишестета,
които може да са преминали през физическо или ензимно третиране и могат да бъдат киселинно или алкално втечнени
или избелени.
20. „Опаковъчни газове" са газове, различни от въздух, въвеждани в опаковката преди, по време на или след поставяне на
храната в нея.
21. „Пропеленти" са газове, различни от въздух, които изтласкват храната от опаковката й.
22. „Набухватели" са вещества или комбинации от вещества, които отделят газ и по този начин увеличават обема на тесто за
печене или паниране.
23. „Комплексообразуватели" са вещества, които образуват химически комплекси с метални йони.
24. „Стабилизатори" са вещества, които създават възможност да се поддържа физико-химичното състояние на дадена храна.
Стабилизаторите включват вещества, които създават възможност за поддържане на хомогенна дисперсия от две или
повече несмесващи се вещества в дадена храна, вещества, които стабилизират, задържат или подсилват съществуващия
цвят на дадена храна, и вещества, които увеличават свързващата способност на храната, включително образуването на
връзки между протеините, даващи възможност за свързване на частите, от които е съставена храната, в резултат на което
се получава възстановена храна.
25. „Сгъстители" са вещества, които увеличават вискозитета на храната.
26. „Агенти за обработка на брашна" са вещества, различни от емулгаторите, които се влагат в брашно или тесто, за да подоб-
рят хлебопекарното му качество.

31.12.2008 г. | BG | Официален вестник на Европейския съюз L 354/31
ПРИЛОЖЕНИЕ II Общностен списък на добавки в храните, одобрени за употреба в храни, и условия за употреба.
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Общностен списък на добавки в храните, одобрени за употреба в добавки в храните, ензими в храните и ароматизанти в хра-ните, и условията за тяхната употреба.
Общностен списък на носители в хранителни вещества и условията за тяхната употреба.
Част 1 Носители в добавки в храните
Част 2 Добавки в храните, различни от носители в добавки в храните
Част 3 Добавки в храните, включително носители в ензими в храните
Част 4 Добавки в храните, включително носители в ароматизанти в храните
Част 5 Носители в хранителни вещества и други вещества, вложени с хранителни и/или други физиологични цели

L 354/32

Официален вестник на Европейския съюз

31.12.2008 г.

ПРЖОЖЕНИЕ N
Традиционни храни, по отношение на които някои държави-членки могат да продължат да налагат забрана за
употреба на някои категории добавки в храните

Държава-членка Храна Категории добавки в храните, върху които може да продължава да се налага забрана
Германия Традиционна немска бира („Bier nach deut-schem Reinheitsgebot gebraut") Всички освен пропеленти
Франция Традиционен френски хляб Бсички
Франция Традиционни френски консервирани трюфели Бсички
Франция Традиционни френски консервирани охлюви Бсички
Франция Традиционни френски продукти от консерви-рано гъше и паче месо („в собствен сос") Всички
Австрия Традиционно австрийско „Bergkase" Бсички освен консерванти
Финландия Традиционно финландско „Mammi" Бсички освен консерванти
Швеция Финландия Традиционни шведски и финландски плодови сиропи Оцветители
Дания Традиционно датско „K0dboller" Консерванти и оцветители
Дания Традиционно датско „Leverpostej" Консерванти (различни от сорбинова киселина) и оцветители
Испания Традиционно испанско „Lomo embuchado" Бсички освен консерванти и антиоксиданти
Италия Традиционна италианска „Mortadella" Бсички освен консерванти, антиоксиданти, регу-латори на киселинността, овкусители, стабили-затори и опаковъчни газове
Италия Традиционно италианско „Cotechino e zam-ропе" Всички освен консерванти, антиоксиданти, регу-латори на киселинността, овкусители, стабили-затори и опаковъчни газове

31.12.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

L 354/33

ПРИЛОЖЕНИЕ V
Списък на оцветителите за храни, посочени в член 24, за които етикетирането включва допълнителна
информация

Храни, съдържащи един или повече от следните оцветители за храни: Информация
Сънсет жълто (E 110) (*) „наименование или Е-номер на оцветителя(ите)": може да има неблагоприятни последици върху дейността и вниманието при децата.
Хинолиново жълто (E 104) (*)

Кармоазин (E 122) (*)

Червен алура (E 129) (*)

Тартразин (E 102)

Документът съдържа допълнителен текст, видим само за членове на Асоциацията


Потребителско име:


Парола:


Equinox Design